Åtgärdsplan - riskanalys enligt FISK

Spara favorit

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll innebär att Mittuniversitet, tillsammans med Sveriges övriga största myndigheter ska upprätta en riskanalys, åtgärder samt systematiskt och regelbundet följa upp och dokumentera arbetet med intern styrning och kontroll. 

Riskanalysarbetet, syftar till att identifiera och bedöma de risker som utgör ett reellt hot mot Mittuniversitetets förmåga att utföra sitt uppdrag. Riskanalysen ska beakta såväl externa och interna faktorer som på olika sätt kan äventyra verksamheten. 

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
DNR: MIUN 2018/2428