Planera, utforma, organisation och ansvarsfördelning

Spara favorit 1 jul juli 2019

Strategi, planer, regler, handläggningsordning och policies för styrning, organisation och ansvarsfördelning på övergripande nivå.

Strategi

Mittuniversitetets strategi 2019–2023

Strategidokumentet beskriver den gemensamma bilden av vårt uppdrag och vår utveckling, vår vision och det värde vi tillsammans skapar. Strategin är en och samma för hela universitetet och framtagen efter dialog i hela verksamheten. 

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
DNR: MIUN 2018/1006

Policies

Policy för miljö samt handläggningsordning

Miljöledningssystemet ska, enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter regelbundet uppdateras. Denna uppdatering omfattas av samtliga delar i miljöledningssystemet: miljöpolicy, miljömål, handlingsplan samt årlig uppföljning och redovisning av arbetet.

Policy för miljö samt handläggningsordningLyssna

Regler

Arbetsordning för Mittuniversitetet

Arbetsordningens syfte är att klargöra hur universitetets verksamhet ska styras och följas upp samt att ange vilka olika ansvarsområden som olika nivåer och funktioner inom universitetet har. 

Kontaktperson: Arne Wahlström, ULS
DNR: MIUN 2019/580 
Beslutsdatum: 2019-02-20 
Giltighetstid: 2019-07-01 och tillsvidare

Mittuniversitetets besluts- och delegationsordning

 

Dokumentet beskriver de ärenden som rektor själv beslutar om samt anger rektors delegationer till befattningshavare och organ inom universitetet.

Kontaktperson: Arne Wahlström, ULS
DNR: MIUN 2019/657
Beslutsdatum: 2019-05-13, rev 190924
Giltighetstid: 2019-07-01 och tillsvidare

Arbetsordning för HUV

Arbetsordningen klargör hur fakultetens verksamhet ska styras och följas upp samt anger vilka olika ansvarsområden som olika nivåer och funktioner inom fakulteten har.  Arbetsordningen beskriver tillsammans med fakultetens besluts- och delegationsordning hur fakulteten är organiserad och hur beslut fattas. Utöver vad som framgår av Mittuniversitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar reglerar denna arbetsordning samt fakultetens besluts- och delegationsordning fakultetens organisation och arbetssätt. 

Kontaktperson: Karin Olsson, HUV-kansliet
DNR: MIUN 2019/658
Giltighetstid: 2019-06-04 - tillsvidare

Besluts- och delegationsordning för HUV

Besluts- och delegationsordningen är ett komplement arbetsordningen för fakulteten som anger vilka roller och övergripande ansvarområden som finns inom HUV. De två dokumenten tydliggör tillsammas det övergripande ansvar, de mandat och de delegationer som olika befattningshavare och organ har vid fakulteten. BEsluts- och delegationsordningen innehåller både de delegationer som fakultetsnämnden beslutar om och de som dekanen beslutar om.

Kontaktperson: Karin Olsson, HUV
DNR: MIUN 2019/658
Giltighetstid: 2019-07-01 - tillsvidare

Arbetsordning för NMT

Denna arbetsordning bygger på den arbetsordning som Mittuniversitetets styrelse och rektor fastställt. 

Kontaktperson: Maria Torstensson, NMT-kansliet
DNR: MIUN 2019/1139
Giltighetstid: 2019-07-01 - tillsvidare

Besluts- och delegationsordning för NMT

Besluts- och delegationsordning för fakultetsnämnd respektive dekan vi fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Kontaktperson: Maria Torstensson, NMT-kansliet
DNR: MIUN 2019/1140
Giltighetstid: 2019-07-01 - tillsvidare

Besluts- och delegationsordning förvaltningen

Dokumentet beskriver de ärenden som förvaltningschef själv beslutar om samt anger förvaltningschefs delegationer till befattningshavare inom förvaltningen.

Kontaktperson: Arne Wahlström, ULS
DNR: MIUN 2019/657
Giltighetstid: 2019-07-01 och tillsvidare

Intern styrning och kontroll

Mittuniversitetet omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrnings och kontroll (FISK). Dokumentet ska tydliggöra processen gällande Mittuniversitetets arbete med intern styrning och kontroll.

Regler för intern styrning och kontrollLyssna

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
Beslutsdatum: 2019-09-10
Giltighetstid: Tillsvidare

Planer

Mittuniversitetets styrmodell

Mittuniversitetet befinner sig i ett styrningslandskap med förhållandevis stort handlingsutrymme, men där utrymmets gränser tydligt fastställs och begränsas av externa förutsättningar. Det här dokumentet, och de processer som beskrivs i det, syftar till att ge en övergripande bild av hur detta handlingsutrymme tillvaratas och omsätts i verksamheten. 

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
Beslutsdatum: 2019-06-19, reviderad 191001
Giltighetstid: Tillsvidare

Verksamhetsplan och budget

Planen innehåller övergripande förutsättningar och uppdrag för Mittuniversitetets verksamhet.

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
DNR: MIUN 2018/2397

Aktivitetsplan och intern fördelning av medel

I Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget, som beslutas av universitetsstyrelsen framgår övergripande uppdrag, särskilda uppdrag utifrån externa krav samt universitetsövergripande områden utifrån strategin. Där framgår även Mittuniversitetets ramanslag, myndighetskapital och investeringsbudget. Verksamhetsplan och budget 2019 är beslutad av styrelsen.

I aktivitetsplanen konkretiseras aktiviteter och ansvar utifrån uppdrag och universitetsövergripande områden. I dokumentet framgår även den interna resursfördelningen för 2019, som beslutas av rektor.

Åtgärdsplan - riskanalys enligt FISK

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll innebär att Mittuniversitet, tillsammans med Sveriges övriga största myndigheter ska upprätta en riskanalys, åtgärder samt systematiskt och regelbundet följa upp och dokumentera arbetet med intern styrning och kontroll. 

Riskanalysarbetet, syftar till att identifiera och bedöma de risker som utgör ett reellt hot mot Mittuniversitetets förmåga att utföra sitt uppdrag. Riskanalysen ska beakta såväl externa och interna faktorer som på olika sätt kan äventyra verksamheten. 

Kontaktperson: Mona Vesslegård, ULS
DNR: MIUN 2018/2428

Pedagogisk utvecklingsplan

Aktuell plan finns ej men arbete med en ny plan pågår. 

Pedagogisk utvecklingsplan 2008–2011Lyssna

Handläggningsordning

Handläggningsordning för krishantering

Dokumentet beskriver organisation, ansvar, roller och definitioner som kompletteras av olika checklistor beroende på krisens/den extraordinära händelsens art och omfattning. 

Handläggningsordning för krishanteringLyssna

24
20