Planera, utforma, organisation och ansvarsfördelning

Spara favorit 7 feb februari 2019

Strategi, planer, regler, handläggningsordning och policies för styrning, organisation och ansvarsfördelning på övergripande nivå.

Strategi

Mittuniversitetets strategi 2019–2023

Mittuniversitetets strategi 2019–2023Lyssna

Kortversion av vision och strategi på svenskaLyssna

Kortversion av vision och strategi på engelskaLyssna

Policies

Policy för informationssäkerhet

Informationssäkerhetspolicyn sammanfattar övergripande mål och principer för Mittuniversitetets arbete med informationssäkerhet.

Policy för informationssäkerhetLyssna

Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicyn sammanfattar övergripande mål och ansvarsområden för Mittuniversitetets säkerhetsarbete.

SäkerhetspolicyLyssna

Policy för miljö samt handläggningsordning

Miljöledningssystemet ska, enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter regelbundet uppdateras. Denna uppdatering omfattas av samtliga delar i miljöledningssystemet: miljöpolicy, miljömål, handlingsplan samt årlig uppföljning och redovisning av arbetet.

Policy för miljö samt handläggningsordningLyssna

Regler

Arbetsordning för Mittuniversitetet

Arbetsordningens syfte är att klargöra hur universitetets verksamhet ska styras och följas upp samt att ange vilka olika ansvarsområden som olika nivåer och funktioner inom universitetet har. 

Arbetsordningen gäller from 2013-04-01 och är reviderad:
2014-11-18, 2016-12-13, 2017-05-11, 2017-12-12, 2018-05-23 samt 2018-12-12.

Arbetsordning för MittuniversitetetLyssna

Arbetsordning för HUV

Denna arbetsordning är ett sammanhållet dokument över fakultetsnämndens och dess underliggande organs roller och uppgifter. Arbetsordningen bygger på den arbetsordning som Mittuniversitetets styrelse och rektor fastställt, dnr MIUN 2012/1290, och de revideringar som senare beslutats. Arbetsordningen redovisar vilka organ och befattnings- havare, inom Fakulteten för humanvetenskap, som i olika frågor får fatta beslut för fakultets- nämndens räkning. 

Arbetsordning för HUVLyssna

Arbetsordning för NMT

Denna arbetsordning bygger på den arbetsordning som Mittuniversitetets styrelse och rektor fastställt, dnr Miun 2012/1290

Arbetsordning för NMT Lyssna

Planer

Verksamhetsplan och budget

Planen innehåller övergripande förutsättningar och uppdrag för Mittuniversitetets verksamhet.

Aktivitetsplan och intern fördelning av medel

I Mittuniversitetets verksamhetsplan och budget, som beslutas av universitetsstyrelsen framgår övergripande uppdrag, särskilda uppdrag utifrån externa krav samt universitetsövergripande områden utifrån strategin. Där framgår även Mittuniversitetets ramanslag, myndighetskapital och investeringsbudget. Verksamhetsplan och budget 2019 är beslutad av styrelsen.

I aktivitetsplanen konkretiseras aktiviteter och ansvar utifrån uppdrag och universitetsövergripande områden. I dokumentet framgår även den interna resursfördelningen för 2019, som beslutas av rektor.

Åtgärdsplan - riskanalys enligt FISK

Mittuniversitetets riskanalys 2019Lyssna

Pedagogisk utvecklingsplan

Aktuell plan finns ej men arbete med en ny plan pågår. 

Pedagogisk utvecklingsplan 2008–2011Lyssna

Handläggningsordning

Handläggningsordning för krishantering

Dokumentet beskriver organisation, ansvar, roller och definitioner som kompletteras av olika checklistor beroende på krisens/den extraordinära händelsens art och omfattning. 

Handläggningsordning för krishanteringLyssna

24
19