Arbetsmiljö

Spara favorit 14 okt oktober 2016

Policy

Arbetsmiljöpolicy

Mittuniversitetets arbetsmiljöpolicy riktar sig till samtliga medarbetare och studenter och beskriver syfte, mål med arbetsmiljöarbetet, samt tillämpningen för att uppnå dessa. Policyn ger en övergripande beskrivning av det arbetsmiljöansvar som åligger Mittuniversitetet som arbetsgivare, samtliga medarbetare och studenter samt skyddsombud och studentskyddsombud. 

Arbetsmiljöpolicy 2019/178Lyssna

Regel

Fördelning av ansvar för arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöuppgifter

Fördelningsdokument, ansvar för arbetsmiljöuppgifternaLyssna

Handläggningsordningar

Rutiner för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagen är en ramlag som kompletteras med ett antal föreskrifter. Det är Arbetsmiljöverket som ger ut dessa. I föreskriften om Systematiskt Arbetsmiljöarbete anges att vi förutom en arbetsmiljöpolicy också skall ha rutiner för vårt arbetsmiljöarbete. Det innebär att vi skall ha en form av skyddsnät som fångar upp arbetsmiljöaspekten på både kort och lång sikt.

Rutiner för arbetsmiljöarbetetLyssna

Arbetsmiljörond handlingsplan

Handlingsplan för arbetsmiljöförbättringar

Arbetsmiljörond handlingsplanLyssna

0
4