Utbildningsutvärderingar inom Treklövern

Spara favorit 21 dec december 2018

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten har införts vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet.

Inom ramen för ett nytt nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning ska lärosätena själva svara för kvalitetssäkringen av sina utbildningar. Det innebär att lärosätena formar egna system för kvalitetssäkring som inriktas både på resultat och på kvalitetsutveckling. Dessa system ersätter den kontroll som tidigare genomförts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på program-/huvudområdesnivå.

Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet har beslutat om att samverka kring ett sådant system för regelbunden granskning av utbildningar. Samarbetet benämns Treklövern och styrs av en ledningsgrupp som består av en vice-/prorektor och en studentrepresentant från varje lärosäte. Grunden för samarbetet är SUHF:s rekommendationer som anger att i utvärderingarna ska studenterna och deras studiegång vara i fokus. Utvärderingarna ska ta fasta på resultat, förutsättningar och processer, liksom sådant utbildningsnära kvalitetssäkrings- och kvalitets­utvecklingsarbete, som anges i Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) samt Högskolelagen och Högskoleförordningen.

Utvärderingarna genomförs av bedömargrupper som består av minst nio ledamöter. Bland ledamöterna ska det finnas minst två externa vetenskapligt alternativt konstnärligt sakkunniga samt en extern arbetslivsrepresentant. Varje lärosäte bidrar också med en vetenskapligt/konstnärligt kompetent ledamot och en studentrepresentant. Till ordförande för gruppen ska en av de externa utses.

Bedömningskriterier

  1. Utbildningarna ska nå kraven i högskolelagen och högskoleförordningen, dvs. de faktiska studieresultaten motsvarar de förväntade studieresultaten.
  2. Undervisningen ska fokusera på studenters lärande.
  3. Undervisningens innehåll och form ska vila på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.
  4. De lärare som är verksamma i utbildningen ska ha aktuell ämnesmässig och högskolepedagogisk/ ämnesdidaktisk kompetens.
  5. Utbildningen ska vara användbar för studenter och samhället.
  6. Studenterna ska ha inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen.
  7. I utbildningen ska ett jämställdhetsperspektiv mellan män och kvinnor vara säkerställt och integrerat i såväl utformning som genomförande.

Aktuella kluster

Omgång 3

Under hösten har rekryteringen av externa representanter till bedömargrupperna pågått, samt rekrytering av studentrepresentanter. Alla tre kluster har upptaktsmöten i Stockholm under januari månad, i samband med det påbörjas skrivandet av självvärderingar. Lärosätesintervjuer väntas i maj och därefter skriver bedömargruppen en rapport som ska vara klar i september 2019.

Kluster 3 inkluderar sociologi, genusvetenskap, arbetsvetenskap samt ledarskap och organisation och har Roine Johansson som utvärderingsansvarig. Upptaktsmöte i Stockholm 15 januari.

Kluster 9 inkluderar juridik, rättsvetenskap samt skatterätt och har Rikard Karlsson som biträdande utvärderingsansvarig. Upptaktsmöte i Stockholm 24 januari. 

Kluster 11 inkluderar svenska språket, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap, musikvetenskap, konst- och bildvetenskap samt filmvetenskap och har Anders S Johansson som biträdande utvärderingsansvarig. Upptaktsmöte i Stockholm 16 januari.

Omgång 2

Alla tre kluster har haft sina upptaktsmöten i Stockholm under augusti och september. Skrivandet av självvärderingar har pågått under hösten på lärosätena medans bedömargruppen läst och bedömt självständiga arbeten. Självvärderingarna har lämnas in under december och platsbesöken hålls i januari och februari. Rapporterna beräknas vara klara i maj 2019.

Kluster 4 inkluderar Geografi, kulturgeografi samt turismvetenskap och har Maria Lexhagen som utvärderingsansvarig. Upptaktsmötet var i Stockholm den 3:e september, självvärdering in 17 december och platsbesöket sker i Östersund 28-30 januari. 

Kluster 5 inkluderar psykologi samt kriminologi och har Ingrid Zakrisson som biträdande utvärderingsansvarig. Upptaktsmötet var i Stockholm den 17 september, självvärdering in 17 december och platsbesöket sker från Karlstad 4-5 februai. 

Kluster 12 inkluderar biologi, kemi samt miljövetenskap och har Håkan Edlund som biträdande utvärderingsansvarig. Upptaktsmötet var i Stockholm den 29 augusti, självvärdering in 3 december och platsbesöket sker från Lnu i Kalmar 28-30 januari.