Kvalitet

Spara favorit 10 nov november 2016

På denna sida kan du följa arbetet med att utveckla ett nytt kvalitetssystem för Mittuniversitetet. Sidan kommer att uppdateras allt eftersom arbetet fortskrider.

Under 2016 har ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning införts, en viktig del är lärosätenas interna kvalitetsarbete. 

Mittuniversitetet håller på att ta fram ett eget kvalitetssystem som ska utvärderas och ackrediteras av UKÄ. Det utvärderingssystem som Mittuniversitetet utformat tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet (Treklövern) är en viktig del i detta större och mer omfattande kvalitetssystem som rektor beslutat om projektdirektiv för. Håkan Wiklund, vice rektor för bland annat kvalitetsfrågor leder detta utvecklingsarbete.

Syftet med Mittuniversitetets nya kvalitetssystem, som beräknas vara färdigt i maj 2017, är att skapa förutsättningar och arbetssätt som säkerställer ett målinriktat, kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete i alla delar som berör utbildningen på grund-, avancerad-, och forskarnivå. Det ska bidra till hög kvalitet såväl vad gäller utbildningens kvalitet som den upplevs av studenterna och de forskarstuderande, som dess kvalitet i förhållande till lärandemål i kurs- och utbildningsplaner och i examensbeskrivningar samt när det gäller utbildningens relevans för arbetslivet och samhället. Systemet ska utformas i enlighet med de aspektområden och bedömningsgrunder som framgår av UKÄ:s nationella kvalitetssystem för högre utbildning. 


Redan etablerade och pågående aktiviteter som på olika sätt bidrar till kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildningen ska i största möjliga mån inkluderas i systemet. I de fall aktiviteter eller arbetssätt saknas ska dessa utvecklas. Utvärderingssystemet inom Treklövern, som för närvarande testas i tre pilotutvärderingar, ska på lämpligt sätt integreras i kvalitetssystemet. I arbetet ska Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG) tillämpas.

Arbetet med att ta fram vårt nya kvalitetssystem genomförs av en arbetsgrupp som utöver Håkan Wiklund består av Jessica Lif, kvalitetshandläggare vid ULS, Karin Olsson, kanslichef vid HUV, och Lena Lenner, fakultetshandläggare för kvalitet vid NMT. En referensgrupp med företrädare för berörda råd (utbildning på grund-, avancerad- samt forskarnivå) samt för fakulteter, bibliotek, förvaltning och studentkårer ska ge synpunkter på systemets innehåll och utformning. 

Kontakt

Håkan Wiklund, vice rektor för kvalitetsfrågor, är huvudansvarig för arbetet med nya kvalitetssystemet