Kvalitet

Spara favorit 10 apr april 2019

På denna sida kan du följa arbetet med att utveckla ett nytt kvalitetssystem för Mittuniversitetet. Sidan kommer att uppdateras allt eftersom arbetet fortskrider.

Mittuniversitetet arbetar med att ta fram ett eget kvalitetssystem som ska utvärderas av UKÄ under 2021/22. Det utvärderingssystem som Mittuniversitetet utformat tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet (Treklövern) är en viktig del i detta större och mer omfattande kvalitetssystem. Håkan Wiklund, Mittuniversitetets samordnare för kvalitetsfrågor leder detta utvecklingsarbete.

Syftet med Mittuniversitetets nya kvalitetssystem är att skapa förutsättningar och arbetssätt som säkerställer ett målinriktat, kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete i alla delar som berör utbildningen på grund-, avancerad-, och forskarnivå. Det ska bidra till hög kvalitet såväl vad gäller utbildningens kvalitet som den upplevs av studenterna och de forskarstuderande, som dess kvalitet i förhållande till lärandemål i kurs- och utbildningsplaner och i examensbeskrivningar samt när det gäller utbildningens relevans för arbetslivet och samhället. Systemet utformas i enlighet med de bedömningsgrunder som framgår av UKÄ:s nationella kvalitetssystem för högre utbildning. 

Redan etablerade och pågående aktiviteter som på olika sätt bidrar till kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildningen ska i största möjliga mån inkluderas i systemet. I de fall aktiviteter eller arbetssätt saknas ska dessa utvecklas. Utvärderingssystemet inom Treklövern ska på lämpligt sätt integreras i kvalitetssystemet. I arbetet ska Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG) tillämpas.

Såväl det nya utbildningsrådet som forskningsrådet kommer att arbeta med systemets utformning, inklusive arbetssätt för den fortsatta förankringsprocessen.

Kontakt

Håkan Wiklund, samordnare för kvalitetsfrågor, är huvudansvarig för arbetet med nya kvalitetssystemet