Kvalitet

Spara favorit 4 jul juli 2019

Syftet med Mittuniversitetets kvalitetssystem är att skapa förutsättningar och struktur för kvalitetssäkring och systematisk kvalitetsutveckling av universitetets utbildning.

Centrala utgångspunkter i Mittuniversitetets kvalitetssystem är Högskolelagen, Högskoleförordningen samt de standarder och riktlinjer som är generella för all högre utbildning i Europa. Mittuniversitetets kvalitetssystem följer därmed de riktlinjer som förespråkas av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 

Förhållningssätt

Inom Mittuniversitet används följande fyra perspektiv när vi betraktar utbildningens kvalitet: 

  • utbildningens kvalitet i förhållande till Högskoleförordningens examensmål och Mittuniversitetets examensbeskrivningar. 
  • utbildningens kvalitet i termer av förmåga till kritiskt tänkande och bildning. 
  • utbildningens kvalitet som den upplevs av studenterna och doktoranderna. 
  • utbildningens relevans för arbetslivet och/eller samhället i vid mening. 

Kvalitetsarbetet, dvs. Mittuniversitetets processer och arbetssätt för att säkra och utveckla utbildningens kvalitet, ska utgå från utbildningens lärandemål samt studenternas och doktorandernas studieresultat. Kvalitetsarbetet ska vara proaktivt, systematiskt och integrerat i all verksamhet, inklusive verksamhetsplanering, budget och uppföljning.  

Struktur och upplägg

Mittuniversitetets kvalitetssystem bygger på den systematik som illustreras i förbättringscykeln, även kallad PDSA-cykeln (Plan-Do-Study-Act).Det innebär att kvalitetsarbetet initieras och planeras, att åtgärder genomförs, att resultat studeras samt att kvalitetsarbetet leder till lärande, förbättring och utveckling.

Läs mer i styrdokumentet om kvalitetssystemetLyssna

Utvärdering

Mittuniversitetet kvalitetssystem ska utvärderas av UKÄ under 2021/22. Det utvärderingssystem som Mittuniversitetet utformat tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet (Treklövern) är en viktig del i detta större och mer omfattande kvalitetssystem. 

Handläggningsordning för Universitetskanslersämbetets granskningar vid MittuniversitetetLyssna