Ledningssystem för informationssäkerhet

Spara favorit 18 nov november 2019

Informationssäkerhet handlar om att skydda information från olika typer av hot, som insyn från obehöriga eller att informationen förvanskas. Ett säkerhetssystem för att skydda data består av tre olika delar: en teknisk, en fysisk och en organisatorisk. De tre delarna ska komplettera varandra och skapa ett säkert system.

Här finns det material och den information som du behöver för att vara delaktig och bidra till universitetets informationssäkerhetsarbete.

Grundläggande för informationssäkerhetsarbetet är att det ska bedrivas systematiskt genom kontinuerlig uppföljning och förbättring och i en aktiv dialog med ledning och verksamhet. Klicka på årshjulet för att ta del av mallar.
Behövs hjälp i arbetet fyll i detta formulär.

Incidenthantering

Det är viktigt att incidenter rapporteras. Det som för den enskilde kan uppfattas som en isolerad händelse kan i själva verket vara en serie av händelser som pekar på ett visst mönster. Så här rapporterar du IT-och personuppgiftsincidenter.

E-post: incident@miun.se
Telefon: 010-142 80 00, IT-helpdesk
Fysiskt besök: Servicecenter / IT-helpdesk

Mer information om incidenthantering

Introduktion i informationssäkerhet

Öka din kunskap om informationssäkerhet med hjälp av MSB:s introduktionsutbildning DISA

Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare

Sidor med koppling till informationssäkerhet