Handledare

Spara favorit 16 maj maj 2019

Vid fakulteten för humanvetenskap ska de forskarstuderande ha minst två handledare. Huvudhandledare ska vara varaktigt anställd vid fakulteten och minst docent. Biträdande handledare ska vara disputerad. I undantagsfall kan biträdande handledare från andra lärosäten tillåtas. Alla handledare anställda vid Mittuniversitetet ska ha genomgått handledarutbildning.

I samband med antagning utser rådet för utbildning på forskarnivå en huvudhandledare och minst en biträdande handledare för den forskarstuderande. Efter antagning ansvarar forskarkollegiet för att besluta om ev. byte av/komplettering av handledare. Protokoll från forskarkollegiet och ifylld blankett skickas till fakultetskansliet för uppdatering i Ladok och forskningsdatabasen.

Fakulterna ansvarar gemensamt för att årligen anordna en handledarutbildning.

Blankett