Disputation

Spara favorit 11 apr april 2019

Disputation är det tillfälle när doktoranden offentligt försvarar sin avhandling.

Beslut om disputation tas av dekan efter förslag från forskarkollegiet. Disputationen (och spikning) skall hållas inom terminstid, och endast en disputation/ett licentiatseminarium ska hållas per dag, inom fakulteten. En översikt över de steg som ingår i förberedelserna finns i dokumentet Tidsplan inför disputation (i högermarginalen). Tänk på att vara ute i god tid!

Ersättning för disputationskostnader
Fakulteten avsätter 50 000 kronor för varje disputation.  Detta skall täcka kostnader som arvode till opponent, researvoden, tryckkostnader mm.
Ersättning till opponent är enligt rektorsbeslut fastställd till 8 000 kronor.

För att beställa ISBN nummer och boka tid för spikning, se bibliotekets hemsida.

Avhandlingsmallar i Word
Från och med sommaren 2015 har vi på Mittuniversitetet en rad nya mallar för Officepaketet, bland annat en ny avhandlingsmall. Mallen underlättar för dig som doktorand när det gäller att följa Mittuniversitetets grafiska profil. Gemensamma typsnitt, textstorlekar, färger och design på diagram och tabeller ska säkerställa att materialet blir lätt att ta till sig och lätt känna igen som en publikation från Mittuniversitetet.

Hur gör man
Har du de nya mallarna installerade, något som ska ske automatiskt, kommer du att få ett nytt val i menyn. Där kommer att finnas en menyrad som heter ”MITTUNIVERSITETET”. För att kunna skapa dokument med de nya mallarna väljer du ”MITTUNIVERSITETET” och klickar sedan på ”Nytt” längst upp till vänster, vid Mittuniversitetets logotype. Välj sedan ”Avhandling” för att inleda arbetet i den nya mallen. Om du av någon anledning inte kan se de nya mallarna, kontakta Peter Öberg på IT-avdelningen. Mallarna finns ännu endast för PC men en version för MAC är under framtagande.

Omslag
Även omslagen får ny design. Precis som tidigare kommer Vaktmästeriet att hjälpa till med att skapa omslagen. Kontakta Christina Olsson för mer information.

Avhandlingens innehåll
Det varierar hur innehållet struktureras mellan olika lärosäten. Ordningen på avsnitten i avhandlingens mall går därför att justera enligt egna önskemål. 

Avhandlingsmallens marginaler
Marginalerna i avhandlingsmallen tar höjd för avhandlingens tryckprocess. Observera att även om innermarginalen ser för snäv ut så kommer det färdiga trycket att vara korrekt.

Pågående avhandlingsarbeten
De doktorander som redan har påbörjat arbetet med sin avhandling påverkas inte av de nya mallarna utan kan välja att fortsätta med sitt nuvarande upplägg.