Avdelningen för studieadministration (STUA)

Spara favorit 11 jan januari 2019

Avdelningen för studieadministration är en avdelning inom Mittuniversitetets förvaltning som arbetar med såväl myndighets- som studentrelaterade frågor och avdelningen samlar många funktioner som är viktiga för studenternas upplevelser av sin studietid.

 

Verksamhetsområden och basuppdrag

Antagningsenheten

Antagningsenhetens huvudsakliga uppdrag är att genomföra antagning till:

 • utbildningar på grund- respektive avancerad nivå
 • internationella magister- och mastersprogram
 • kurser under valbara terminer (gäller programstudenter)
 • senare del av program
 • uppdragsutbildning

Vad styr antagningens verksamhet?

I Högskoleförordningens 7:e kapitlet har regeringen fastställt ett ramverk gällande antagning till högskolor och universitet. Högskoleverket ansvarar för att besluta om kompletterande föreskrifter om behörighet och urval. Lärosätenas uppgift är att agera antagningsmyndighet och tolka samt tillämpa de nationella reglerna.

Vår verksamhet styrs därav följande lagar, förordningar och föreskrifter:

 • Högskolelagen
 • Högskoleförordningen
 • Mittuniversitetets Antagningsordning 
 • Mittuniversitetets regler och handläggningsordningar för Antagningen
 • UHR:s Bedömningshandbok

Antagningens arbete sker i det nationella antagningssystemet NyA som ägs av Universitets- och högskolerådet (UHR). Enhetens personal deltar också i en så kallad virtuell organisation (VO), med UHR som huvudansvarig, som arbetar med att bedöma sökande med utländsk förutbildning.

Enheten sköter också Mittuniversitetets kontakter avseende NyA-systemet och Antagning.se samt framför synpunkter och önskemål som uppkommer lokalt på lärosätet. Vi är också produktionsansvariga i de antagningsomgångar där Mittuniversitetet deltar.

I utbildningsdatabasen ATLAS ansvarar antagningen för att granska  behörigheten till utbildningsprogram och urvalsregler till fristående kurser och program. I antagningssystemet NyA ansvarar vi för att skapa anmälnings-, behörighets- och urvalsmodeller för samtliga av Mittuniversitetets anmälningsalternativ vilket är en förutsättning för anmälan, den maskinella behörighetsprövningen och urvalen.

Utöver behörighetsprövning fattar enheten, i samråd med berörd avdelning, även beslut om undantag från grundläggande- och särskild behörighet. Vi bereder dessutom anståndsärenden (anstånd med påbörjande av utbildning).

Vi arbetar också med att ta fram information gällande anmälan, behörighetsprövning och urval för universitetets utbildningsinformation.  

Bra att veta

Examensenheten

Basuppdraget består i att handlägga och administrera universitetets samtliga examensärenden avseende alla utbildningsnivåer samt handlägga och administrera universitetets tillgodoräknandeärenden (ej tillgodoräknandeärenden inom forskarutbildningen eller Lärarlyftet). Vidare har funktionen bland annat följande arbetsuppgifter;

 • att granska samtliga nya och reviderade utbildningsplaner.
 • att förvalta tillgodoräknandeordningen.
 • ansvarar för utformning och uppdatering av kursbevismallar i Ladok. 

Detaljer kring examensbevis finns under:
Examen

Ladokenheten

Såväl Ladok som Atlas utgör viktiga komponenter i Mittuniversitetets kvalitetssäkring. De båda systemen utgör grunddata i många av universitetets övriga system och publikationer och en kontinuerlig kvalitetssäkring är viktig för att tillförlitlighet ska kunna säkras i alla led.

Inom Ladokenheten ansvarar vi för förvaltningen av Ladoksystemet, utbildningsdatabasen Atlas samt forskningsdatabasen (ISP-individuell studieplan). I systemförvaltningen ingår bl.a. ansvar för planering, underhåll, utbildning, kvalitetssäkring, information och support. Vidare förser gruppen såväl interna som externa intressenter med uppgifter från databaserna, t.ex. underlag till årsredovisning och etc.

Vi ger utbildning och stöd till dig som är användare i Ladok, Atlas eller forskningsdatabasen.

Ladok
Basuppdraget består i att förvalta Ladoksystemet vilket bland annat innebär att ansvara för;

 • att systemet innehåller korrekta uppgifter.
 • att leverera uppgifter till ledning m fl inför årsredovisning.
 • att följa och driftsätta nationellt utvecklade tjänster för Ladok samt Ladok På Webb.

www.miun.se/ladok

Atlas 
Basuppdraget består i att förvalta utbildningsdatabasen Atlas. Vilket bland annat innebär; 

 • kravhantering, teknisk utveckling, drift och registervård.
 • hantering av behörighetsadministration.
 • förvaltningsstyrning – administration, styrning, d v s att fånga upp önskemål och krav på utveckling bland intressenter.

www.miun.se/atlas

Converis - forskningsdatabas
Basuppdraget består i att förvalta forskningsdatabasen Conversi. Vilket bland annat innebär; 

 • kravhantering, teknisk utveckling, drift och registervård.
 • hantering av behörighetsadministration.
 • förvaltningsstyrning – administration, styrning, d v s att fånga upp önskemål och krav på utveckling bland intressenter.

https://medarbetarportalen.miun.se/forskare/publicera-och-registrera/forskningsdatabasen/ 

7
4

System

- arkivredovisningssystemet Klara
- diariesystemet W3D3
- e-arkivet Marshal OAIS
- forskningsdatabasen Converis
- studiedokumentations- och produktionssystemet Ladok
- utbildningsdatabasen Atlas

Medarbetare

Avdelningschef

Agneta Sundvisson

Antagningsenheten

antagningen@miun.se

Cathrin Björne, antagningshandläggare
Kerstin Larsson, antagningshandläggare
Åsa Larssonantagningshandläggare
Maritta Lidinantagningshandläggare
Rickard Thornbergantagningshandläggare (föräldraledig fr o m 7 augusti)
Björn Öhgrenantagningshandläggare

Examensenheten

(inkl. tillgodoräknanden)

examen@miun.se

Alexandra Stenvall, Examenshandläggare, (föräldraledig)
Elisabeth Lindström, Examenshandläggare 
Eva Lena Winther, Examenshandläggare
Sara Häggström, Examenshandläggare
Sebastian Bergman, Examenshandläggare

Ladokenheten

(inkl. Atlas och Converis)

ladok@miun.se alt. atlas@miun.se

Erna Österlund, Ladokansvarig
Karin Granlund, Ladokhandläggare
Kersti Holmin, Ladokhandläggare samt systemansvarig Converis
Maud Albertsson, systemansvarig Atlas (samt Ladokhandläggare)
Siw Bergman, Ladokhandläggare

Kontakt

Avdelningschef

Agneta Sundvisson

Avdelningen för studieadministration finns på båda campusorterna:

Sundsvall
Post: 851 70 Sundsvall
Besök: Åkanten hus E och F

Östersund
Post: 831 25 Östersund
Besök: Campus hus E