Centrala stödfunktioner

Spara favorit 1 nov november 2018

Mittuniversitetets centrala stödfunktioner är samlade inom förvaltningen som svarar för myndighetsuppgifter och biblioteksverksamhet samt samordning och service till universitetets ledning, nämnder och avdelningar. Verksamheten ska präglas av professionalism, effektivitet och hög kvalitet.

Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)

Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd är sedan den 1 november 2018 en avdelning inom förvaltningen.

Avdelningen för infrastruktur (INFRA)

Avdelningen är en del av Mittuniversitetets samlade IT-verksamhet och ansvarar även för stöd och service inom lokalförsörjning, säkerhet, vaktmästeri och lokalvård.

Avdelningen för studieadministration (STUA)

Avdelningen för studieadministration är en avdelning inom Mittuniversitetets förvaltning som arbetar med såväl myndighets- som studentrelaterade frågor och avdelningen samlar många funktioner som är viktiga för studenternas upplevelser av sin studietid.

Ekonomiavdelningen (EKO)

Ekonomiavdelningen, EKO, svarar för ekonomistyrning och -uppföljning, bokföring, redovisning, budget, prognos, bokslut, projektstöd samt fakturahantering. EKO ansvarar även för resetjänst.

HR-avdelningen (HR)

HR-avdelningen vid Mittuniversitetet finns representerad på Mittuniversitetets båda campusorter, Sundsvall och Östersund.

Personalbilder

Kommunikationsavdelningen (KOM)

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan.

Student- och universitetsservice (SUSS)

Student- och universitetsservice (SUSS) har i uppdrag att tillhandahålla stöd och service till presumtiva och befintliga studenter, universitetets anställda och besökare.

Universitetsbiblioteket (UB)

UB:s uppdrag är att erbjuda bibliotekstjänster och lärandestöd. Lärandestödet innefattar tillgängliggörande av litteratur, att stödja informationskompetens i utbildningen och erbjuda en inspirerande studiemiljö för studenter. Till detta kommer en växande publiceringsstödsverksamhet som riktar sig mot forskare. UB har också funktionen av ett arbetsplatsbibliotek för anställda vid lärosätet, samt är öppet för allmänheten.

Universitetsledningens stab (ULS)

Universitetsledningens stab lyder direkt under förvaltningschefen.