Centrala stödfunktioner

Spara favorit 9 okt oktober 2017

Mittuniversitetet erbjuder en mängd centrala stödfunktioner.

Antagningsavdelningen

Välkommen till Antagningsavdelningens sida, här berättar vi kort om vårt uppdrag, vilka vi är och hur vi organiserat vårt arbete inom avdelningen samt annat som kan vara till nytta att känna till för dig som medarbetare inom akademin och förvaltningen.

Avdelningen för studieadministration

Avdelningen för studieadministration är en avdelning inom Mittuniversitetets förvaltning som arbetar med såväl myndighets- som studentrelaterade frågor och avdelningen samlar många funktioner som är viktiga för studenternas upplevelser av sin studietid.

Campusservice (CAMP)

Campusservice ger stöd och service på alla campusorter.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen, EKO, svarar för ekonomistyrning och -uppföljning, bokföring, redovisning, budget, prognos, bokslut, projektstöd samt fakturahantering. EKO ansvarar även för resetjänst.

HR-avdelningen

HR-avdelningen vid Mittuniversitetet finns representerad på Mittuniversitetets båda campusorter, Sundsvall och Östersund.

International Relations Office

International Relations Office är en samordnande funktion vid universitetsförvaltning som arbetar tillsammans med fakulteter och avdelningar för att stödja och utveckla universitetets internationella verksamhet.

IT-avdelningen

IT-avdelningen är en del av Mittuniversitetets samlade IT verksamhet.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan.

Samverkansavdelningen

Samverkansavdelningen erbjuder stöd i frågor om arbetslivsanknytning av utbildningar, innovationsarbete och nyttiggörande av forskningsresultat, skolsamverkan och alumnverksamhet.

Student- och universitetsservice

Avdelningen har till uppgift att arbeta med service till nuvarande och potentiella studenter och till universitetets medarbetare.

Universitetsbiblioteket (UB)

UB:s uppdrag är att bedriva lärandestöd till studenter och lärare. Lärandestödet innefattar tillgängliggörande av litteratur, att stödja informationskompetens i utbildningen och erbjuda pedagogiskt/didaktiskt stöd till lärare samt inspirerande studiemiljö för studenter. Till detta kommer en växande publiceringsstödsverksamhet som riktar sig mot forskare. UB har också funktionen av ett arbetsplatsbibliotek för anställda vid lärosätet, samt är öppet för allmänheten.

Universitetsledningens stab

Universitetsledningens stab lyder direkt under förvaltningschefen.