Säkerhetsorganisation

Spara favorit 4 dec december 2017

Säkerhetsskyddet består av de tre huvudområdena personsäkerhet, informationssäkerhet samt brand- och egendomsskydd. Ansvaret för de olika områdena är fördelat mellan de avdelningar inom förvaltningen som har närmast anknytning till respektive område.  En säkerhetsgrupp ansvarar för samordningen av säkerhetsarbetet.

Hantering av säkerhetsrelaterade händelser för anställda

Personsäkerhet

Personavdelningen ansvarar för ärenden som berör personsäkerheten för Mittuniversitetets personal, såsom våld eller hot om våld, mobbing, olyckor inom lärosätet etc. Kontaktpersoner är HR-chef och arbetsmiljöhandläggare som även nås via e-postadressen: personsakerhet@miun.se dit alla ärenden som rör personsäkerhet ska rapporteras.

Mer information och vägledning inom området hot och våld finns hos

Blanketter och ytterligare information om hantering av arbetsskada och tillbud inklusive information om anmälan av personskada för studerande och doktorander 

När något oönskat inträffar, ring alltid 112 om situationen är AKUT.

Rapportering av säkerhetsrelaterade händelser för studenter

Händelser av säkerhetsrelaterad karaktär som berör Mittuniversitetets studenter, såsom våld eller hot om våld, mobbing, stölder, olyckor inom lärosätet etc, rapporteras till chefsjurist Arne Wahlström tel 010-142 8883 och förvaltningschef Håkan Stenström tel 010-142 8601 och/eller på e-postadress studentsakerhet@miun.se.

Brand- och egendomsskydd

Campusservice ansvarar för detta område. För akuta händelser se kontaktruta denna sida.

Icke akuta händelser, dvs. sådant som inte är "112-ärenden", såsom inbrott, stöld, brandrisker och vattenincidenter rapporteras till respektive intendent och/eller via e-postadressen: lokalsakerhet@miun.se.

För ytterligare information om brandskydd och försäkringar samt hantering av stöld och brott finner du på undersidorna om detta.

Informationssäkerhet

Området informationssäkerhet består till en betydande del av universitetets informationsflöde av allmänna handlingar. Sådana handlingar förekommer främst i våra IT-system samt i vårt diarium och arkiv inom avdelningen för  studieadministration, STUA. De ansvarar därför för området informationssäkerhet och för att utveckla en modell för informationssäkerhetsarbetet som uppfyller de krav som ställs i författning och MSB:s föreskrifter. 

IT-avdelningen har ansvaret för den konkreta IT-säkerheten.

Kontakt

När något oönskat inträffar, ring alltid 112 om situationen är AKUT.

Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller i händelse av larm under arbetstid ring respektive vaktmästeri. Efter arbetstid ringer du vårt vaktbolag 010-470 53 32 och intendent på vaktmästeriet på berörd campusort. 

Säkerhetsgrupp

Förvaltningschef Håkan Stenström

HR-chef Victoria Sjöbom

Informationssäkerhetschef 
Malin Styrman 

Avdelningschef CAMP Lennart Johansson

IT-chef Mats Edin

Chefsjurist Arne Wahlström