Säkerhetsorganisation

Spara favorit 2 nov november 2018

Säkerhetsskyddet består av de tre huvudområdena personsäkerhet, informationssäkerhet samt brand- och egendomsskydd. Ansvaret för de olika områdena är fördelat mellan de avdelningar inom förvaltningen som har närmast anknytning till respektive område.  En säkerhetsgrupp ansvarar för samordningen av säkerhetsarbetet.

Hantering av säkerhetsrelaterade händelser för anställda

Personsäkerhet

HR-avdelningen ansvarar för ärenden som berör personsäkerheten för Mittuniversitetets personal, såsom våld eller hot om våld, mobbing, olyckor inom lärosätet etc. Kontaktpersoner är HR-chef och arbetsmiljöhandläggare som även nås via e-postadressen: personsakerhet@miun.se dit alla ärenden som rör personsäkerhet ska rapporteras.

Mer information och vägledning inom området hot och våld finns hos

Blanketter och ytterligare information om hantering av arbetsskada och tillbud inklusive information om anmälan av personskada för studerande och doktorander 

När något oönskat inträffar, ring alltid 112 om situationen är AKUT.

Rapportering av säkerhetsrelaterade händelser för studenter

Händelser av säkerhetsrelaterad karaktär som berör Mittuniversitetets studenter, såsom våld eller hot om våld, mobbing, stölder, olyckor inom lärosätet etc, rapporteras till chefsjurist Arne Wahlström tel 010-142 8883 och förvaltningschef Lotten Glans  tel 010-142 88 81 och/eller på e-postadress studentsakerhet@miun.se.

Brand- och egendomsskydd

Avdelningen för infrastruktur ansvarar för detta område. För akuta händelser se kontaktruta denna sida.

Icke akuta händelser, dvs. sådant som inte är "112-ärenden", såsom inbrott, stöld, brandrisker och vattenincidenter rapporteras till respektive intendent och/eller via e-postadressen: lokalsakerhet@miun.se.

För ytterligare information om brandskydd och försäkringar samt hantering av stöld och brott finner du på undersidorna om detta.

Informationssäkerhet

Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Informationen måste därför göras tillgänglig och skyddas från att till exempel läcka ut, ändras eller förstöras. Arbetet med informationssäkerhet utgår främst från lagar, förordningar, föreskrifter, universitetets egna krav samt avtal. Universitetsledningens stab (ULS) ansvarar tillsammans med arkivfunktion och avdelningen för infrastruktur för att ta fram ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Ett LIS består av policy, riktlinjer och rutiner med tillhörande resurser och aktiviteter för hantering av informationssäkerhet i organisationen.

Kontakt

När något oönskat inträffar, ring alltid 112 om situationen är AKUT.

Vid inbrott, stöld, skadegörelse eller i händelse av larm under arbetstid ring respektive vaktmästeri. Efter arbetstid ringer du vårt vaktbolag 010-470 53 32 och intendent på vaktmästeriet på berörd campusort. 

Säkerhetsgrupp

Förvaltningschef Lotten Glans

HR-chef Victoria Sjöbom

Informationssäkerhetschef 
Malin Styrman 

Fastighetschef Lennart Johansson

Tf. chef INFRA Anders Hallberg

Chefsjurist Arne Wahlström