Inbjudan till Omvärldsnätverksträff 2019 vid Stockholms universitet den 28-29 augusti 2019

Spara favorit 13 aug augusti 2019
50vit

Inbjudan till

Nätverksträff för det nationella nätverket för omvärldsanalys inom universitets- och högskolesektorn

Varmt välkomna till årets nätverksträff om omvärldsanalys. Nätverksträffen riktar sig till personer som arbetar med omvärldsanalys inom högskolan. Förutom representanter från olika lärosäten brukar även personer från Universitetskanslersämbetet, ​​Universitets- och högskolerådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund delta. Många av deltagarna arbetar med planering, uppföljning, kvalitetsfrågor och kommunikation.

Den 28-29 augusti 2019 arrangerar Stockholms universitet för första gången nätverksträffen (kontaktuppgifter finns nedan). Träffen planeras i samarbete med föregående och nästkommande års arrangörer, Högskolan Dalarna (Ulf Magnusson) respektive Uppsala universitet (Torsten Blomkvist). 

Program bifogas denna inbjudan.

Vid årets nätverksträff sätter vi ljus på två teman. Dels på externa aktörers syn på högskolesektorn och vilken betydelse deras olika perspektiv kan ha på omvärldsanalytikerns arbete. Hur ska lärosätena förhålla sig till de olika, och ibland motstridiga, förväntningarna som finns på verksamheten och hur kan verksamhetsstödet bli bättre på att samla in relevanta kunskapsunderlag med omvärldsanalyser? Dels på de olika nationella initiativ som just nu är aktuella kring omvärldsanalys inom högskolesektorn, hur skulle lokala omvärldsanalytiker kunna förhålla sig till initiativen? Vilket kunskapsunderlag baserat på omvärldsanalyser behöver lärosätena för att leda och styra verksamheten?

Vid årets nätverksträff tittar vi närmare på omvärldens syn på oss, nationella initiativ inom området och hur vi kan förhålla oss till dessa.

Datum och plats

Nätverksträffen är ett lunch-lunch-arrangemang och äger rum den 28-29 augusti 2019 vid
Stockholms universitet, Geovetenskapens hus: 
https://www.natgeo.su.se/om-oss/hitta-till-oss

Pris

Avgiften för konferensen beräknas bli cirka 1.500-2.000 kr per deltagare. Kostnaden är beräknad för att täcka kostnaderna för arrangemanget (avgiften kommer att faktureras i efterhand när de faktiska kostnaderna är sammanställda).

Anmälan

Anmälan görs via särskilt formulär (länk till programsidan finns här).

Kontakt
natverkstraffreg@su.se

ulf.nyman@su.se
ulrika.bjare@su.se
tove.holmqvist@su.se

Preliminärt ser programmet för de båda dagarna ut som följer:

Dag 1

Universitet och högskolor behöver förhålla sig till många och ibland motstridiga förväntningar och krav i sina roller som myndigheter, som internationella aktörer och samarbetspartner, som utbildningsanordnare och forskningsutövare, som studie- och arbetsplatser och som instrument för olika politiskt definierade målsättningar etc. Parallellt, och som en förutsättning för att lyckas med dessa uppdrag, förväntas lärosätena vara drivande i samhällsutvecklingen och visionärt framåtblickande.

För att inom omvärldsbevakningen bättre kunna identifiera relevanta frågeställningar behöver vi förstå hur andra aktörer ser på universitet och högskolor. Vad anser de vara högskolesektorns roll och hur påverkar det deras relation till universitet och högskolor?

Genom att bjuda in representanter för olika externa aktörer till ett panelsamtal vill vi sätta fokus på de olika synsätt och förväntningar som finns på högskolan och hur detta kan påverka omvärldsanalytikerns arbete.

Gruppsamtal följer.

 

Dag 2 

I dag lyfts från flera håll behovet av ökad forskningsbaserad kunskap om högskole- och forskningsområdet. Grundidén utgår från behovet av ökad kunskapsuppbyggnad och -spridning inom området i syfte att förbättra tillgången till relevant kunskapsunderlag dels för regeringens utformning av högskole- och forskningspolitiken, dels för lärosätenas ledning av verksamheten. Gemensamt är perspektivet att kunskapsunderlagen som produceras ska se lärosätenas roll i omvärlden, i relation till de behov som finns i samhället i stort, och analysera hur högskolesektorn bäst kan nå uppdraget att utveckla, förmedla och förvalta kunskap som bidrar till att skapa en bättre omvärld. Under det senaste året har tre olika utredningar presenterat förslag som ringar in behovet av att samla, analysera och följa upp frågor av relevans för högskolesektorn. Först ut av dessa utredningar var Internationaliseringsutredningen som bland annat presenterade idén om en funktion för kontinuerlig internationellt orienterad omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom ramen för ett samarbete mellan Svenska institutet, Universitets- och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova. Därtill har Styr- och resursutredningen lagt fram förslag om en analysfunktion med uppdrag att ta fram välgrundade analyser av politiska reformer inom högre utbildning och forskning. Inom kort presenterar även Lars Haikola, på uppdrag av SUHF, förslag om ett högskoleobservatorium som en kunskapsresurs för sektorn. 

Hur skiljer sig dessa förslag från varandra – fyller de samma eller olika behov?

Hur skulle vi som lärosäten kunna hantera den information som produceras inom ramen för dessa funktioner? Kan underlagen fungera som inspirationskälla för strategiska diskussioner och prioriteringar eller som evidensbaserade underlag som styrningen ska utgå från?

Efter introduktioner till de tre förslagen ovan följer gruppsamtal.

Bilaga:

H:\Arbetsyta\Program omvärldsanalysnätverksträff.pdf

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu