Resultat från arbetsmiljöenkäten klart

Spara favorit 24 mar mars 2017

Undersökningen visar på både styrkor och förbättringsområden. I ett sammanvägt medarbetarindex får Mittuniversitetet 63.

Totalt 748 medarbetare besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 72 procent. Det är i nivå med motsvarande undersökning 2014 då svarsfrekvensen var 71 procent. Enkäten innehöll frågor inom fyra indexområden: Arbetsklimat, Ledarskap, Organisation, Visioner och Mål. Resultatet ska ge stöd i arbetet med att utveckla ledarskap och medarbetarskap samt ge oss information om den psykosociala arbetsmiljön.

Ett sammanvägt medarbetarindex räknas fram i procent utifrån alla svar. Ett medarbetarindex på 70–100% tolkas som att organisationen är på rätt väg, 60–69% som att det finns förbättringspotential och 0–59% som lågt resultat och som signal för att agera.

Mittuniversitetets sammanvägda medarbetarindex på 63 är något lägre än det genomsnittliga indexet för högskolesektorn som är 67. Det finns inga stora skillnader i resultaten mellan våra två campusorter, det totala indexet är för Östersund 64 och för Sundsvall 62. 

Process för hantering av resultat

Det övergripande resultatet har inledningsvis presenterats och processats i rektors ledningsgrupp, RLG, och centrala samverkansgruppen, CSG, samt vid chefsforum den 20 mars.

Ett ”underifrån-arbete” tar nu vid för att bearbeta och analysera utfallet. Den 27 mars får respektive chef tillgång till det nedbrutna resultatet för sin avdelning/ motsvarande. Tillsammans med skyddsombud och fackliga företrädare ska cheferna arbeta vidare med resultaten och involvera medarbetarna. Presentation av såväl övergripande som nedbrutet resultat sker således på avdelningsnivå/ motsvarande. Handlingsplaner med max tre prioriterade åtgärder ska upprättas för avdelningarna och vara inlämnade till CSG senast den 7 juni. Personalavdelningen erbjuder stöd i processen för de avdelningar som så önskar. 

Ledningen och CSG kommer också att analysera och reflektera ytterligare över resultaten och identifiera behov av insatser på övergripande nivå. 

Karin Selling, personalchef, är ansvarig för genomförandet av arbetsmiljöenkäten.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu