Ny handlingsplan för lika villkor 2017

Spara favorit 24 mar mars 2017
Exteriör, Åkroken

Sjukskrivningar på grund av psykosociala orsaker har ökat på Mittuniversitetet de senaste åren. Det har nu blivit ett av två prioriterade områden i den nya handlingsplanen för lika villkor.

Handlingsplanen för lika villkor 2017 är nu klar och publicerad. Handlingsplanen berör hela Mittuniversitetet och innefattar såväl studenter som anställda utifrån diskrimineringslagen vad gäller kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning sexuell läggning och ålder. Det innebär alltså att Mittuniversitetet ska vara fritt från diskriminering och trakasserier och att olikheter ska tas tillvara för att främja individens möjligheter.

Under 2017 har två områden valts ut som särskilt prioriterade. Det ena är sjukskrivningar på grund av psykosociala orsaker, där en kartläggning som genomfördes under förra året bland annat visade att Mittuniversitetets sjukfrånvaro tillhör de högsta bland lärosätena samt att det framför allt är kvinnor i åldern 30-49 år som står för ökningen.

Det andra prioriterade området är rekrytering och karriärvägar, där olika studier och faktainsamlingar pekar på att det finns faktorer kring rekrytering, karriärvägar och meritering som bidrar till att vi reproducerar ojämlikheter och där möjligheterna och förutsättningarna ser olika ut kopplade till bland annat våra diskrimineringsgrunder.

Hela handlingsplanen för lika villkor 2017 kan du läsa härLyssna

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu