Slutfas för pilotomgångarna i det nya utvärderingssystemet

Spara favorit 6 mar mars 2017

Under det gångna året har Mittuniversitetet, tillsammans med Karlstads universitet och Linnéuniversitetet, den så kallade Treklövern, genomfört tre pilotomgångar av det nya, gemensamma utvärderingssystemet för högre utbildning. Nu är det dags att sjösätta systemet.

Pilotomgångarna befinner sig nu i den absoluta slutfasen och arbetet har förlöpt förhållandevis smidigt. I huvudsak har systemet fungerat bra men som i alla piloter så har man har identifierat delar som behöver vidareutvecklas. Detta handlar till exempel om att förtydliga instruktioner och mallar samt att begränsa omfattningen av utvärderingsunderlaget.

– Vår gemensamma ambition att samarbeta kring kvalitetsutveckling av utbildningen är unik i Sverige och pilotomgången har varit ett viktigt led i formeringen av det färdiga systemet, säger Håkan Wiklund, vice rektor för kvalitetsarbete, analysfrågor och forskningsstrategi.

Redan nästa vecka kör man igång den andra omgången, och nu alltså i skarpt läge. Då är det dags för tre nya utbildningskluster, nämligen

  1. utbildning inom journalistik, media och kommunikationsvetenskap
  2. utbildning  inom informatikområdet och
  3. utbildning inom ekonomiområdet.

Det första klustret koordineras av Mittuniversitetet. 
– All utbildning utvärderas enligt en sexårsplan som framöver också kommer att inkludera forskarnivån. I princip innebär det att det påbörjas en ny utvärderingsomgång varje termin. De utbildningar som granskas av UKÄ kommer inte omfattas av Treklöverutvärderingarna, säger Håkan Wiklund.

Bakgrund

Det nya nationella systemet för kvalitetssäkring innebär att lärosätena ska forma egna utvärderingssystem som ersätter den utvärdering som tidigare genomförts av UKÄ på program/huvudområdesnivå. Lärosätena ska av UKÄ godkännas vad gäller sin förmåga att, som en del i det lärosätesspecifika kvalitetssystemet, utföra denna uppgift.

Treklövern har därför samverkat kring genomförandet av utbildningsutvärderingar inom ramen för det nya kvalitetssystemet och nu alltså genomfört tre pilotomgångar. Treklöversamarbetet gäller den regelbundna granskande och nivåbedömande utbildningsutvärderingen där man med hjälp av externa granskare utvärderar kvaliteten och får rekommendationer som kan bidra till kvalitetsutveckling. Därutöver finns den granskande verksamhet som löpande sker i kollegier och fakulteter på varje lärosäte som också bidrar till utvecklingen av kvaliteten i utbildningarna.

Utvärderingsobjekten har bestått av utbildningsområden, det vill säga ”kluster” av program och huvudområden. Bedömargrupperna har bestått av minst två externa experter som är vetenskapligt kompetenta (alternativt konstnärligt kompetenta experter för konstnärliga utbildningar). Dessutom har en deltagare från varje lärosäte inom Treklövern som är vetenskapligt/konstnärligt kompetent och har god kännedom om området ingått, samt en student per lärosäte.

Utvärderingarna har haft studenterna och deras studiegång i fokus. De har utgått från sådana resultat, förutsättningar och processer, liksom sådant kvalitetssäkrings- och kvalitetsutvecklingsarbete, som anges i Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) samt Högskolelagen (HL) och Högskoleförordningen (HF).

Utvärdering av utbildningens resultat ska involvera studenter och på lämpligt sätt belysa utbildningens arbetsmarknadsperspektiv. I underlaget för utvärderingarna ska självvärderingar ingå.

Kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för examen, så kallade ”enstaka kurser”, kommer inte att ingå i Treklöverns utbildningsutvärderingar. De är tänkta att granskas enbart inom respektive lärosätes egna kontinuerliga uppföljning. Lärarutbildningen kommer under sexårscykeln att utvärderas av UKÄ, och har därför tills vidare undantagits från ”klustringen”. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu