Årsredovisning och budgetunderlag beslutade av universitetsstyrelsen

Spara favorit 23 feb februari 2017

När universitetsstyrelsen sammanträdde den 17 februari handlade de viktigaste beslutspunkterna om årsredovisningen för 2016 och ett budgetunderlag till regeringen.

Ett högt söktryck, fler studenter inom professionsutbildningar och fler nyanställda professorer som är kvinnor. Det är några delar som årsredovisningen för 2016 tar upp. Den pekar också på Mittuniversitets betydande roll för kompetensförsörjningen i Jämtland och Västernorrland. En rapport visar bland annat att universitetet står för hälften av tillskottet av nyutbildade akademiker i länen och att hälften av studenterna bor kvar två år efter examen. Hela årsredovisningen för 2016 hittar du här.Lyssna

Styrelsen beslutade också om ett budgetunderlag till regeringen där lärosätet lägger fram önskemål vad gäller lärosätets utveckling. I underlaget äskar universitetet om ökade anslag för både forskning och utbildning. Universitetsledningen pekar på att lärosätet har kapacitet för nya utbildningar med ett utökat anslag. Det finns möjligheter att utöka utbudet bl.a. med fristående kurser och integrationsutbildningar. Tidigare minskade anslag för grundutbildning och regeringens prioriteringar om utbyggnad av vissa utbildningar inom befintliga anslag, har inneburit att fristående kurser har begränsats till förmån för programutbildningar. Det har också inneburit att utrymmet för sommarkurser har begränsats.

Inom forskningen yrkar lärosätet för budgetperioden 2018-2020 bland annat följande hos regeringen.

  • Ökade basanslag för forskning med 100 miljoner kronor.
  • Ökade resurser till innovationskontoret Fyrklövern för att främja forskningsdriven innovation med minst 20 miljoner kronor per år.
  • Finansiering av nationella nätverk och forskarskolor för forskningsanknytning av professionsutbildningar.

Internrevisionen presenterade granskningar

Internrevisionen presenterade två granskningar, den ena om externa forskningsansökningar och den andra om uppföljning av beslut. I båda fallen pekar granskningarna på olika förbättringsmöjligheter för en bättre styrning och kontroll. Styrelsen beslutade att godkänna granskningarna och en redogörelse av de föreslagna åtgärderna tas upp på septembermötet.

I årsplanen för internrevisionen som beslutades av styrelsen finns flera planerade granskningar för 2017. De handlar om chefsrollen, interna riktlinjer för universitetet, incident/avvikelserapportering för informationssäkerheten. Styrelsen fastställde planen och granskningarna kommer fortlöpande att redovisas för styrelsen.

Styrelsen beslutade också om nya ägardirektiv för Miun Holding AB och mötet avslutades med en kortare redovisning av arbetet med Miun 2025 så långt. Den 13 mars hålls det avslutande seminariet för framtidsarbetet och projektet kommer att slutrapporteras till styrelsen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu