Upphovsrätt

Spara favorit 22 nov november 2018

Sidorna om upphovsrätt är skapade och underhålls av Universitetsbiblioteket. För juridiska frågor kring upphovsrätt, kontakta universitetsjuristerna. Har du som är lärare frågor kring det praktiska i din undervisning kan du se ingångarna längre ned på sidan.

Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) anger hur du får använda material som någon annan har skapat. Lagen skyddar alla typer av verk, såsom texter, bilder, fotografier, filmer, musik och datorprogram. Upphovsrätten innebär att den eller de personer som skapat ett verk har rätt att bestämma hur det får användas.

Om du vill använda ett verk som någon annan har skapat måste du be upphovsrättsinnehavaren om tillstånd.

Den svenska upphovsrättslagen gäller för både svenska och utländska upphovsmän.

Upphovsrätten uppstår automatiskt i och med att ett originellt verk skapas, det behöver inte registreras eller anmälas någonstans. Upphovsrätten går inte av avsäga sig, däremot kan man genom avtal överlåta rättigheterna till hela eller delar av verket till andra, t.ex. arbetsgivare eller publikationsförlag. Upphovsrätten för ett verk kan delas mellan flera olika aktörer. Upphovsrätten för en film delas t.ex. mellan manusförfattaren, musikkompositören, skådespelarna (som äger rätten till sitt eget framförande), regissören osv. Vill man använda sig av ett sådant verk måste man få tillåtelse från alla upphovsrättsinnehavare. Är det en kommersiellt framställd film ägs de samlade ekonomiska rättigheterna av ett produktionsbolag eller en filmdistributör, som man då får vända sig till.

Upphovsrätten varar i 70 år efter upphovsmannens (eller den sist överlevande upphovsmannens) död. Under dessa 70 år tillfaller upphovsrätten upphovsmannens arvingar.

Det du äger rätten till är ditt eget framställda, originella verk. I textsammanhang är detta dina egna formuleringar och framställningar. Du kan dock aldrig äga rättigheterna till idéer eller faktauppgifter. Det är alltså tillåtet att parafrasera (med korrekt källhänvisning naturligtvis), eller skriva en egen text utifrån samma idé. 22 § i Upphovsrättslagen ger dig också tillåtelse att ordagrant citera delar av ett upphovsrättsskyddat verk, "i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet".

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Om upphovsrätt

Logotyp

Creative Commons

Vad är Creative Commons och fungerar deras licenser?

Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

Tryckt material (i tryckt eller digital form)

Kopieringsreglerna för högskolor och universitet regleras av Högskoleavtalet som har förhandlats fram mellan upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och som gäller både för lärare och studenter.

Bilder

Till bilder räknas foton, kartor, konstverk, illustrationer m.m. som är publicerade, tryckta eller finns på Internet.

Tvstudio

Filmer och lärobjekt

Läs om hur du får använda film i undervisningssammanhang.

Turism 3

Webbsidor och länkning

Läs om vad du får länka till (eller bädda in) på webben.

Ditt eget material

Läs om upphovsrätt, namnangivelserätt, respekträtt och hur det fungerar.

Internationalisering 12

Studenter och upphovsrätt

Studenter har precis som alla andra ett eget ansvar att se till att inte bryta mot upphovsrätten t.ex. i form av plagiering eller otillåten bildanvändning.