Tips för att höja svarsfrekvensen

Spara favorit 2 feb februari 2018

Kursvärdering: tips för ökad svarsfrekvens

Praktiska Tips

 • Meddela studenterna (muntligen och skriftligen) i början av kursen att den kommer avslutas med en kursvärdering, att deras svar och synpunkter är mycket viktiga och att deras svar har betydelse.
 • Tydliggör syftet med enkäten och hur svaren kommer att användas:
  Syfte med kursvärdering: att utifrån svaren på kursvärderingen utvärdera kursen för att identifiera styrkor, svagheter och förbättringsområden. Syftet är att öka kvaliteten på utbildningen. Detta leder till att studenternas kunskaper, färdigheter och förmågor samt att deras vetenskapliga förhållningssätt fördjupas. I sin tur leder detta till att deras kompetens ökar, vilket bidrar till att göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.
 • Engagera studenterna genom att själv vara engagerad: meddela dem att deras svar är betydelsefulla och referera gärna till innehållet i föregående punkt. Understryk att en kursvärdering kan ses som den enskilda studentens mest konkreta väg till studentinflytande - de kan påverka och förbättra utbildningen.
 • Diskutera det föregående kurstillfällets kurs(ut)värdering:
  - vilka styrkor och svagheter framkom och vilka förändringar har skett.
  - synpunkter som inte lett till förändringar, och motivera även varför inga förändringar skett.
 • Tydliggör att svaren är anonyma och att svaren inte kopplas till den enskilda studenten i något skede.
 • Påminn!
 • Schemalägg kursvärderingen i Moodle, gör den till en uppgift (måste vara på eftermiddagen på fredagen på kursens sista vecka då mailen går ut till studenterna på förmiddagen samma dag)