Utbildningsutvärderingar inom Treklövern

Spara favorit 30 okt oktober 2017

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten har införts vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet.

Inom ramen för ett nytt nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning ska lärosätena själva svara för kvalitetssäkringen av sina utbildningar. Det innebär att lärosätena formar egna system för kvalitetssäkring som inriktas både på resultat och på kvalitetsutveckling. Dessa system ersätter den kontroll som tidigare genomförts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på program-/huvudområdesnivå.

Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet har beslutat om att samverka kring ett sådant system för regelbunden granskning av utbildningar. Samarbetet benämns Treklövern och styrs av en ledningsgrupp som består av en vice-/prorektor och en studentrepresentant från varje lärosäte. Grunden för samarbetet är SUHF:s rekommendationer som anger att i utvärderingarna ska studenterna och deras studiegång vara i fokus. Utvärderingarna ska ta fasta på resultat, förutsättningar och processer, liksom sådant utbildningsnära kvalitetssäkrings- och kvalitets­utvecklingsarbete, som anges i Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) samt Högskolelagen och Högskoleförordningen.

Utvärderingarna genomförs av bedömargrupper som består av minst nio ledamöter. Bland ledamöterna ska det finnas minst två externa vetenskapligt alternativt konstnärligt sakkunniga samt en extern arbetslivsrepresentant. Varje lärosäte bidrar också med en vetenskapligt/konstnärligt kompetent ledamot och en studentrepresentant. Till ordförande för gruppen ska en av de externa utses.

Bedömningskriterier

  1. Utbildningarna ska nå kraven i högskolelagen och högskoleförordningen, dvs. de faktiska studieresultaten motsvarar de förväntade studieresultaten.
  2. Undervisningen ska fokusera på studenters lärande.
  3. Undervisningens innehåll och form ska vila på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.
  4. De lärare som är verksamma i utbildningen ska ha aktuell ämnesmässig och högskolepedagogisk/ ämnesdidaktisk kompetens.
  5. Utbildningen ska vara användbar för studenter och samhället.
  6. Studenterna ska ha inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen.
  7. I utbildningen ska ett jämställdhetsperspektiv mellan män och kvinnor vara säkerställt och integrerat i såväl utformning som genomförande.

Aktuella kluster

Omgång 2

Ansvariga är utsedda och upptaktsmöte planeras till i slutet av augusti 2018. Bedömargruppernas rapporter beräknas sedan vara klara i maj 2019.

Kluster 4 inkluderar Geografi, kulturgeografi samt turismvetenskap och har Maria Lexhagen som utvärderingsansvarig. Miun koordinerar.

Kluster 5 inkluderar psykologi samt kriminologi och har Ingrid Zakrisson som biträdande utvärderingsansvarig. KaU koordinerar.

Kluster 12 inkluderar biologi, kemi samt miljövetenskap och har Håkan Edlund som biträdande utvärderingsansvarig. Lnu koordinerar.

Omgång 1

Arbetet med att skriva självvärderingar samt läsa och bedöma självständiga arbeten och självvärderingar pågår under våren 2018. Under maj månad har alla tre kluster platsbesök. Bedömargruppernas rapporter beräknas sedan vara klara i september 2018.

Kluster 1 inkluderar nationalekonomi och företagsekonomi samt statistik och har Heléne Lundberg som biträdande utvärderingsansvarig. Lnu koordinerar.

Kluster 6 inkluderar informatik samt arkiv- och informationsvetenskap och har Christina Nyström som biträdande utvärderingsansvarig. KaU koordinerar.

Kluster 7 som inkluderar Journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap och har Kajsa Falasca som utvärderingsansvarig. Miun koordinerar.