Händelsen har löpt ut

Glokala dagen om socialt arbete och hemlöshet

Spara favorit

Välkommen till höstterminens Glokala dag om socialt arbete och praktik i en föränderlig värld med temat hemlöshet. Dagen bjuder på föredrag och diskussioner, studentpresentationer och utställningar.

Den Glokala dagen arrangeras av Avdelningen för socialt arbete. Syftet är att ge studenter, gymnasieelever, praktiker, arbetssökande, och allmänhet en möjlighet att ta del av kunskap om de glokala utmaningarna för socialt arbete och att reflektera kring socialt arbete i en föränderlig värld.

Hemlöshet kan förstås som en del av ett globalt problem som berör människor i olika åldrar och med helt skilda bakgrund. Alltfler ungdomar och äldre människor står utan ett fast boende och globalt ser vi att allt fler människor fördrivs av sina hem på grund av krig, våld, klimatpåverkan med mera. Socialt arbete har ett stort ansvar att lyfta de bakomliggande faktorer som driver människor till hemlöshet och kan då fokusera på allt från empowerment, anti-diskriminativt arbete, inluderande socialt arbete i syfte att bryta utanförskap samt att uppmärksamma och motverka orättvisor och diskriminering.

Socialt arbete som är en global disciplin och profession med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och social rättvisa och som syftar till att bidra till en mer jämlik och rättvis värld för alla, måste arbeta ur ett glokalt perspektiv, dvs. tänka globalt och agera lokalt för att förbättra människors levnadsvillkor och integration både på nationell och global nivå.  

Olika erfarenheter av det sociala arbetets praktik runtom i världen är av stor betydelse för kunskapsutvecklingen av det sociala arbetets fält. Under dagen ges därför även tillfälle att lyssna till socionomstudenters erfarenheter av det sociala arbetets praktik om fältförlagda studier i relation till lokala sociala problem och dess globala sammanhang. I år kommer alla bidrag att ske på svenska. Avdelningen kommer att organisera tolkning till engelska för de centrala inslagen för internationella åhörare. Samtalen med utställarna kan också ske på engelska.

ProgramLyssna

1 januari