Om Ladok

Spara favorit 16 okt oktober 2019

Ladok - ett av Mittuniversitetets viktigaste datasystem

Varje högskoleenhet ska enligt högskoleförordningen föra ett register över de studerande. I registret ska för varje student dokumenteras uppgifter om behörighet, urvalsgrund, skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift, antagning, deltagande i utbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknad utbildning eller annan tillgodoräknad verksamhet, samt examen. (Förordning 1993:1153).

Mittuniversitetet använder i likhet med de flesta andra lärosäten det nationella systemet Ladok. Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. Utvecklingen, den verksamhetsnära förvaltningen och driften av systemet hanteras av Ladokkonsortiet och är gemensam men varje högskola äger och ansvarar för innehållet i sitt eget register.

Ladok stödjer de studieadministrativa processerna och underlättar för högskolorna att uppfylla regelverk och uppföljningskrav från regering och myndigheter. Uppgifterna i registret styr även medelstilldelningen till universitetet.

Användare av Ladok finns på många nivåer inom universitetet: ledning och förvaltning, institutioner och studenter. Intressenter utanför universitetet är Utbildningsdepartentet, Universitets- och högskolerådet (UHR), Riksrevisionen, Statistiska centralbyrån (SCB) och Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Medarbetare

Kontakt: ladok@miun.se

Vi som arbetar med Ladok är:

Erna Österlund, Ladokansvarig
Rum E212, Sundsvall
010-142 86 10
erna.osterlund@miun.se

Jessica Lif, Handläggare Ladok
Rum E319B, Östersund
010-142 81 17
jessica.lif@miun.se

Karin Granlund, Handläggare Ladok
Eum E220, Sundsvall
010-142 85 76
karin.granlund@miun.se 

Kersti Holmin, Handläggare Ladok
Rum E219, Sundsvall
010-142 86 24
kersti.holmin@miun.se

Siw Bergman, Handläggare Ladok
Rum E221, Sundsvall
010-142 89 18
siw.bergman@miun.se

Maud Albertsson, Systemadministratör Ladok/Atlas
Rum E306, Östersund
010-142 87 99
maud.albertsson@miun.se