Ladok - Studiedokumentation

Spara favorit 11 jan januari 2019

Ladok - ett av Mittuniversitetets viktigaste datasystem

Varje högskoleenhet skall enligt högskoleförordningen föra ett lokalt register över de studerande och deras studieresultat (SFS 1993:100). Bestämmelser om hur registret skall användas finns i Förordning om redovisning av studier m. m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153).

Mittuniversitetet för ett datorbaserat register (Ladok) över sina studenter. I registret finns uppgifter om namn, adress och grundläggande behörighet. Fortlöpande införs uppgifter om registreringar och studieresultat. Fr o m höstterminen 1995 omfattar registret samtliga studerande i grundutbildning vid Mittuniversitetet. Majoriteten av utbildningarna inom NMT- och HUV-områdena har dokumenterats i registret sedan 1980.

Övriga intyg över avklarade kurser och/eller prov, registreringar m m lämnas på begäran ut av den institution där studenten är registrerad. Rätten att erhålla registerutdrag regleras i datalagen (1973:289).

Ladok är förutom ett studiedokumentationsregister också ett ekonomiskt-administrativt system som styr medelstilldelningen till universitetet.

Uppgifterna i systemet skall uppfylla höga krav på datakvalitet. De skall bl a vara korrekta, d v s kontrollerade såväl manuellt som maskinellt i så stor utsträckning som möjligt.

Uppgifterna skall användas för bl a årsredovisning, delårsrapport och underlag för "slutfaktura" för budgetåret till Utbildningsdepartementet.

Utdrag ur Ladok används för statistik såväl nationellt som lokalt. 

Användare av Ladok finns på olika nivåer inom universitetet: 

  • ledning och förvaltning
  • institutioner
  • studenter

Dessutom finns följande intressenter utanför universitetet: 

  • Utbildningsdepartementet
  • Verket för högskoleservice (VHS)
  • Riksrevisionsverket (RRV)
  • Statistiska centralbyrån (SCB)
  • Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Vid Mittuniversitetet finns en referensgrupp för Ladok. I denna ingår representanter för olika funktioner. De ärenden som behandlas är bl a principer och fastställande av regler och föreskrifter för hur uppgifter skall rapporteras i systemet. Dessa regler finns samlade i Ladokordningen. Närmare information om Ladoks referensgrupp återfinns i gruppens protokoll

Ladoks studentuppgifter
De uppgifter som studenterna lämnar vid anmälan (om behörighet, kursval, personuppgifter) kommer att föras in i registret. Detsamma gäller uppgifter om studieresultat. Bestämmelser om registret finns i Förordningen om redovisning av studier vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153). Regler om rätten att erhålla registerutdrag finns i personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Studiedokumentation

Protokoll

Ladoks referensgrupp - Protokoll

Lokala Bestämmelser

Ladokordningen - Studieredovisning
Tillgodoräknandeordningen

Koder i Ladok

Koder används hela tiden inom Ladok. För att underlätta arbetet med överföringar till och från andra system, såsom NyA m.fl. har gemensamma koder och rekommendationer om kodsättning samlats här.
Koder i LadokLyssna