Elektroniska identiteter vid Mittuniversitetet

Spara favorit

Detta dokument beskriver identitetshanteringen vid Mittuniversitetet. Identiteter vid Mittuniversitetet kan indelas i 3 grupper. Personal, studenter och externa. Varje grupp administreras inom en egen rutin.

Personal

Nytt personalkonto samt ändring eller avslut av befintligt beställs av behörig enhetschef via vår beställningswebb, och verkställs av vår Helpdesk. När nytt personalkonto skapats skickas meddelande till beställaren att kontot finns att hämta ut i reception mot uppvisande av id-handling. Då undertecknar användaren även MittNet:s ansvarsförbindelse.

Vid första inloggning, eller efter återaktivering, måste användaren byta till ett nytt lösenord enligt våra lösenordskrav.

Ett personalkonto kan inaktiveras manuellt av Helpdesk eller automatiskt om vissa kriterier uppfylls, t.ex. upprepade felaktiga inloggningar, lösenordets eller kontots giltighetstid passerats. Personalkonton administreras i Mittuniversitetets AD.

Student

Studenter får sina kontouppgifter skickade till sin i Ladok angivna aktuella adress, alternativt folkbokföringsadress. I undantagsfall via SMS till det mobilnummer som finns registrerat i Ladok eller i lösenordsskyddad pdf-fil via e-post. Utlandsstudenter erhåller sina kontouppgifter vid särskild samling. Kontouppgifterna innehåller användar-id och engångslösenord. Studenten loggar in i studentportalen med dessa uppgifter för att aktivera användarkontot. I den processen anger studenten person- och GDPR-uppgifter (vad som får visas om studenten), godkänner Mittnet’s ansvarsförbindelse och byter till ett nytt lösenord enligt våra lösenordskrav.

Ett studentkonto kan inaktiveras manuellt av Helpdesk eller automatiskt om vissa kriterier uppfylls, t.ex. upprepade felaktiga inloggningar, kontot inaktivt under för lång tid eller inte kopplad till en kurs inom en viss tid. Studentkonton administreras i studentportalens LDAP.