Vem du vänder dig till och i vilka ärenden

Spara favorit 15 nov november 2018

Dataskyddsombud

Eva Rodin Svantesson vid ULS är Mittuniversitetets dataskyddsombud (dnr 2018/1225)

Exempel på dataskyddsombudets ansvar gällande dataskyddsförordningen:

  • Frågor och begäran om registerutdrag från registrerade. 
  • Frågor som rör dataskyddsombudets ansvar, exempelvis kring övervakning av förordningen, efterlevnad samt t.ex. hur samarbete med tillsynsmyndigheten fungerar.

 

Juristfrågor

Kontakta Erika Tegström, juriskt ansvarig för frågor om personuppgiftshantering

Exempel på juristfunktionens ansvar gällande dataskyddsförordningen:

  • Rådgivningen gällande ex. personuppgiftsbiträdesavtal, användning av personuppgifter på utbildningar, inom nätverk, publiceringar av olika slag m.m.
  • Kvalitetssäkrar färdiga utkast till avtal angående personuppgifter
  • Bistår i upphandlingssituationer med rådgivning angående behov av personuppgiftsbiträdesavtal
  • Frågor angående registrering av personuppgiftsbehandlingar m.m.

 

Arkivfunktionen

Exempel på arkivfunktionens ansvar gällande dataskyddsförordningen:

  • Se till att universitetet har aktuella gallringsbeslut så att vi får gallra (slänga/förstöra) de handlingar/personuppgifter som inte ska bevaras.
  • Informera om vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Detta görs via medarbetarportalen.miun.se/gemensamt/handbok-for-arkiv-och-diarium/där man bl. a. hittar dokumenthanteringsplan och lathundar för olika verksamheter
  • Svara på frågor och ge råd kopplade till bevarande och gallring av universitetets handlingar

 

Andra funktioner som kan behöva rådfrågas

Informationssäkerhetschef kan behöva kontaktas när det rör rena säkerhetsfrågor avseende information, exempelvis lämpliga lagringsytor eller klassificering av pågående och framtida projekt.

IT-avdelningen kan behöva kontaktas för exempelvis bedömning av skyddsåtgärder för information rörande personuppgifter.