Handling/e-post: En rapport på kursen självständigt arbete, avancerad nivå, från student.

Spara favorit

Extern eller intern?  Extern.

Allmän handling baserat på sakinnehåll?  Ja

Finns den med i dokumenthanteringsplanen?  Ja

Kan den gallras?  Nej, den bevaras

Vad gör du?  När uppsatsen är inlagd i DiVA, och betyget är registrerat i Ladok gallras mejlet. Se även respektive fakultets handläggningsordning för aktuella rutiner för rapporter från studenter.