Handling/-epost: Underlag för manuell registrering av student i Ladok

Spara favorit

Extern eller intern?  Extern.

Allmän handling baserat på sakinnehåll?  Ja

Finns den med i dokumenthanteringsplanen?  Ja

Kan den gallras?  Ja, efter 2 år

Vad gör du?  Skapar en mapp i e-posten för registreringar HT 2018 som kan gallras i februari 2021.