Handling/-epost: Beslut om utbetalning av medel i forskningsprojekt, från forskningsfinansiär till Mittuniversitetet

Spara favorit

Extern eller intern?  Extern.

Allmän handling baserat på sakinnehåll?  Ja

Finns den med i dokumenthanteringsplanen?  Ja

Kan den gallras?  Nej, den bevaras och diarieförs

Vad gör du?  Skickar handlingen till registraturen. Sparar ner bilagan om den behövs i andra processer, raderar e-postmeddelandet när det inte behövs i inkorgen längre.