Mittuniversitetets styrelsemöte den 19 september

Spara favorit 24 sep september 2019

Delårsrapporten, en reviderad antagningsordning samt vilka indikatorer som ska mäta hur strategin efterlevs - det var de punkter som togs upp under årets tredje styrelsemöte. Förutom beslutspunkterna fanns flera informationspunkter, bland annat om forskningsfinansiering och informationssäkerhet.

Mittuniversitetets styrelse sammanträdde denna gång i Östersund. Septembermötets beslutspunkter handlade till att börja med om delårsrapporten. Såväl aktiviteter i verksamhetsplanen som det ekonomisk utfallet redovisades. Utfallet visar på ett mindre underskott än budgeterat och prognosen för hela året visar också att det underskott som budgeterades inför 2019 blir mindre än planerat till följd av att intäkterna har ökat. 

Reviderad antagningsordning
En reviderad antagningsordning fastslogs också. I den framgår nu att även anmälan till senare del av program ska göras via antagningssystemet NyA, precis som alla andra anmälningar. Detta har hittills hanterats manuellt och berör exempelvis studenter som börjar läsa ett program på ett annat lärosäte och som vill kunna läsa senare delen hos oss.

Styrelsen fastslog även indikatorer som ska hjälpa oss att se hur väl vi följer strategin. Indikatorerna kommer att mäta de effekter som strategin statuerar att vi ska uppnå: attraktivitet, relevans, kvalitet och hållbar utveckling. Indikatorerna är enbart en del av hur Mittuniversitetet kommer att utvärdera strategin. Verksamhetsdialogerna kommer att utgöra basen för detta och där indikatorerna blir diskussionsunderlag i dialogerna i både verksamheten och i styrelsen.

Uppstart av Grants Office
Ludde Edgren, avdelningschef för FUS (Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd), informerade styrelsen om Mittuniversitetets konkurrenskraft om externa forskningsmedel jämfört med andra svenska lärosäten. En av åtgärderna är att starta upp ett Grants Office där två forskningsrådgivare precis har börjat. Båda är disputerade och kommer att stötta forskarna i ansökningsprocessen. Förutom stöd i ansökningsprocessen kommer FUS att arrangera seminarier tillsammans med VR, Forte och Formas med flera. Dessutom planeras för en ledarskapsutbildning för unga forskningsledare med start halvårsskiftet 2020.

Informationssäkerhetsarbetet fortsätter
Helena Wallskog, avdelningschef för INFRA (Avdelningen för infrastruktur), informerade om det fortsatta arbetet med Mittuniversitetets informationssäkerhet. Ansvaret för informationssäkerhetsfrågorna ligger sedan den 1 juni på Avdelningen för infrastruktur och sedan dess har arbetet intensifierats för att kunna möta de krav som finns på myndigheter då det gäller informationssäkerhet.

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu