Många frågor hanterade utifrån gränssnittsanalysen av förvaltningen – vissa förändringar 1 juli

Spara favorit 24 jun juni 2019

I samband med förvaltningens omorganisation i höstas genomfördes en gränssnittsanalys som förvaltningens ledningsgrupp kompletterade med en handlingsplan för insatser under 2019. Många av dem är nu slutförda medan en del fortfarande pågår.

Ett antal av punkterna har handlat om var olika funktioner inom förvaltningen bäst hör hemma och medför vissa organisatoriska förändringar:

 • Arkiv och registratur flyttar från STUA till ULS den 1 juli. Därutöver har arkivfunktionen centraliserats:
 • Lika villkor flyttas från ULS till HR den 1 juli, med Jenny Gärdlund, HR, som lika villkorshandläggare.
 • Bildkonferens och Servicecenter föreslås flytta från SUSS till INFRA, ett inriktningsbeslut är taget.

Övriga punkter i gränssnittsanalysens handlingsplan som är slutförda – dvs. där beslut är fattade eller överenskommelser gjorda:

 • Ansvar för bokinköp lämnas oförändrat.
 • Beslutet om delegerade beställare av infrastruktur lämnas utan åtgärd, vilket i praktiken innebär att det upphört att gälla i och med den nya organisationen.
 • Bostadsfrågan, oklarheter vad gäller bostadssituationen för studenter, doktorander och forskare i Sundsvall hanteras nu av en samverkansgrupp mellan Mittuniversitetet, Studentkåren i Sundsvall och Sundsvalls kommun.
 • Fastighetsekonomi – INFRA kommer även i fortsättningen att ansvara för det område inom ekonomistyrningen som gäller modeller för olika typer av internhyra, hyreskalkylering etc.
 • Flytt av schema från SUSS till INFRA är inte aktuellt
 • Studentkommunikation – det har förtydligats att KOM har det övergripande ansvaret.
 • Internkommunikation inom förvaltningen har tydliggjorts, bl.a. har gemensamma förvaltningsmöten två-tre gånger per år för alla medarbetare inom förvaltningen införts, även fakultetskansliernas personal inbjuds till dessa möten.
 • Enhetliga arbetssätt inom förvaltningen –  kriterier har arbetats fram för när det kan vara relevant med en avvikelse.
 • Internationell marknadsföring – ansvaret upplevs som otydligt, cheferna för KOM och FUS har därför tagit fram ett underlag som beskriver arbetssätt och hur samarbete sker.

Pågående insatser

 • Översyn av ULS pågår.
 • Översyn av stöd och service – exv. finns förslag att Servicecenter flyttas från SUSS till INFRA.
 • Ansvar för högskoleprovet är under utredning – förslag finns om att flytta ansvaret för administration och hantering från SUSS till STUA.
 • Processen anställd in och ut – en kartläggning av hur processen ser ut idag är genomförd, arbetet fortsätter under hösten.
 • MIUN Holding / Internt innovationsstöd – det finns en ny styrelse och VD för MIUN Holding, kopplingen till Miuns interna innovationsstöd ses över.
 • Samverkansavtal/kommunavtal – frågan om förvaltningens roll inom dessa områden kommer att hanteras i samband med uppbyggnaden av FUS. Genomgång och kartläggning av avtalen kommer att ske till hösten.
 • Grants office / uppdragsutbildning – pågår en uppbyggnad inom FUS.
 • Utökad översyn av organisering och ledning av pedagogiskt stöd sker i samverkan med Eva Dannetun, prorektor för utbildning.

Insats som påbörjas inom kort

Översyn av SUSS kommer att genomföras bl. a. utifrån vad som kommer fram i punkterna ovan som berör SUSS.

Säkerhet

Ansvaret för fysisk säkerhet flyttades i maj till fastighetschef Lennart Johansson. Ansvaret är övergripande för Mittuniversitetet, chefer i linjen har fortsatt ansvar för lokal säkerhet inom ramen för deras säkerhetsansvar. Uppdraget omfattar exv. att samordna universitetets krisledningsgrupp, bedöma behov och säkerställa funktionalitet av larm, fysiskt skydd, bevakning och passagekontroll, hantera fysisk personal- och studentsäkerhet och olika typer av akuta säkerhetsfrågor.
 
Se beslutetLyssna

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu