Besluts‐ och delegationsordning fastställd

Spara favorit 21 maj maj 2019

Detta styrdokument kompletterar arbetsordningen som styrelsen fastställde i februari och innehåller rektors delegationer till befattningshavare och beslutsorgan i organisationen. De har i sin tur möjlighet till vidaredelegationer inom de ramar som anges i dokumentet.

Arbetet med besluts‐ och delegationsordningen har genomförts i nära samarbete mellan universitetsledningens stab och fakultetskanslierna. Förslaget har remissbehandlats inom akademin och förvaltningsorganisationen. Även de fackliga organisationerna och studentkårerna har deltagit i remissbehandlingen.

För närvarande jobbar fakulteterna och förvaltningen med sina respektive besluts- och delegationsordningar som ska vara klara inom kort.

Den nya besluts‐ och delegationsordningen gäller från den 1 juli och är mer detaljerad än motsvarande dokument varit tidigare. Den innehåller i högre utsträckning beslutsdelegationer som tidigare angetts i andra styrdokument. Det kan därför tänkas att det uppkommit överlappningar, och möjligen också motstridiga beslutsdelegationer, i de olika dokumenten. I den mån motstridiga beslutsdelegationer förekommer så har den nya besluts‐ och delegationsordningen företräde. Konsekvensändringar i andra styrdokument, och även justeringar i besluts‐ och delegationsordningen kan därför behöva göras framöver.

Mittuniversitetets besluts- och delegationsordningLyssna 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu