Förslag till betygsskalor ute på remiss

Spara favorit 13 mar mars 2019

Utbildningsrådet har lyft frågan om betygsskalor vid Mittuniversitetet. Ett förslag till nytt beslut som öppnar upp för möjligheten att även använda en tregradig skala är ute på remiss och svaren ska inkomma senast 14/5.

Vid utbildningsrådets internat i mitten av februari diskuterades för- och nackdelar med användning av olika betygsskalor. Underlag inför diskussionerna utgjordes av en omvärldsbevakning och en översyn av de skalor som tillämpas vid Mittuniversitetet idag. I underlaget ingick även 38 enkätsvar som genererades från en webbenkät på medarbetarportalen, varav flera svar skrivits av en grupp eller enhet tillsammans.

Utifrån de inkomna synpunkterna till utbildningsrådet framgår att ett flertal lärare, men även några ämnen, önskar tillämpa en tregradig betygsskala för hela program. För en sjugradig skala framhölls i inkomna synpunkter fördelen att skalan inte behöver översättas för de studenter som ska åka till eller läst vid ett lärosäte utanför Sverige. En annan fördel är att betygsskalan är lika som den i grund- och gymnasieskolan.

Förslaget är att rekommendera rektor att fatta ett nytt beslut gällande betygsskalor. Förslaget innebär en justering av det gamla beslutet (MIUN 2005/1086) där det nya beslutet öppnar upp för möjligheten att även använda en tregradig betygsskala.

– Vi är angelägna om att få in synpunkter från så många medarbetare och studenter som möjligt så remiss har skickats ut till en rad olika instanser inom akademin, förvaltningen och kårerna på respektive campusort. Jag vill också framföra ett stort tack till alla som tog sig tid att besvara enkäten som fanns på medarbetarprotalen. Resultatet från enkäten fanns med som underlag vid utbildningsrådets diskussioner i frågan. Det är viktigt att vi får med så många perspektiv som möjligt, säger Eva Dannetun, prorektor för utbildning och ordförande i utbildningsrådet.

Alla svar på remissen ska vara utbildningsrådet tillhanda den 14 maj. Målet är att kunna inkomma med ett förslag till rektors beslutsmöte senast i juni.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu