Handlingsplan utifrån gränssnittsanalys klar

Spara favorit 28 feb februari 2019

Det är ansvariga chefer inom förvaltningen som har tagit fram handlingsplanen och som nu på olika sätt arbetar med processerna.

Nu finns det en handlingsplan upprättad utifrån den gränssnittsanalys som genomfördes till följd av förvaltningens omorganisation hösten 2018. 

-  Vi har dialog med fakultetsledningarna och studentkåren om helheten, men olika insatser utifrån planen kommer att involvera fakulteterna och studenterna olika mycket utifrån vad det handlar om, berättar förvaltningschef Lotten Glans.

En stor del av punkterna handlar initialt om var olika funktioner inom förvaltningen bäst hör hemma. Om det blir eventuella omorganisationer till följd av insatserna ska det föregås av samverkan och riskanalyser och en process med att se över eventuella uppdrag tar därefter vid.

Fler utredningar

Flera av insatserna handlar om att utreda vidare såväl organisation som arbetssätt.

Utökad översyn av stöd och service – gränssnittet mellan SUSS och övriga avdelningar inom förvaltningen
Genomförda intervjuer inom ramen för den ursprungliga gränssnittsanalysen visar på en samstämmig problembild, med olika förslag på lösningar. En mer grundlig genomlysning behöver genomföras för att kunna fatta ett beslut om hur stödet och servicen inom förvaltningen ska organiseras. En väg in för studenter och medarbetare är målet och det ska utredas om det finns organisatoriska fördelar med att slå samman vissa funktioner inom förvaltningen. Inom ramen för detta ingår också att se över om servicecenter ska flyttas till INFRA. Beroende på resultaten av genomlysningen kan ytterligare uppdrag ges att se över SUSS organisation.

Utökad översyn av organisering och ledning av pedagogiskt stöd
Idag finns liknande kompetenser med likande uppdrag inom flera avdelningar. Nuvarande lösning innebär mindre grupper av personal vilket kan medföra bland annat utmaningar kring kompetensutveckling, utveckling av arbetssätt mm. Finns det samordningsvinster med pedagogiskt stöd till studenter och lärare? Omvärldsanalys och genomlysning av frågan behöver göras. Detta arbete leds av Eva Dannetun, prorektor för utbildning, men flera av förvaltningens chefer deltar i arbetet.

Övriga insatser

I planen finns även följande insatser som definierats i gränssnittsanalysen. För utförligare beskrivningar se gränssnittsanalysen.Lyssna

 • Flytta arkiv och registratur från STUA till ULS (Ansvarig: Agneta Sundvisson)
 • Flytta bildkonferens från SUSS till INFRA (Ansvarig: Kent Sjöberg)
 • Säkerställa ett enhetligt arbetssätt så att inte egna stödfunktioner byggs upp inom förvaltningens avdelningar (Ansvarig: Kicki Strandh)
 • Se över processen anställd in och ut (Ansvarig: Victoria Sjöbom)
 • En översyn av säkerhetsfrågorna och en tydlighet i vem som gör vad (Ansvarig: Håkan Stenström)
 • Översyn av ULS  (Ansvarig: Lotten Glans)
 • Centralisering av arkivfunktionen (Ansvarig: Agneta Sundvisson)
 • Beslutet om delegerade beställare av infrastruktur bör upphävas i och med tillkomsten av INFRA
 • Tydliggöra att Kommunikationsavdelningen har ett ansvar för att det finns effektiva kanaler för studenterna (Ansvarig: Kicki Strandh)
 • Tydliggöra ansvaret och arbetssätt för internationell marknadsföring (Ansvarig: Kicki Strandh)
 • Tydliggöra sambandet mellan Miun Holding och det interna innovationsstödet (Ansvarig: Ludde Edgren)
 • Säkerställa att det blir en väg in för kärnverksamheten till de funktioner för uppdragsutbildning och grants office som ska byggas upp på FUS (Ansvarig: Ludde Edgren)
 • Tydliggöra förvaltningens och FUS roll då det gäller de olika samverkansavtalen för kommuner och regioner – görs i nära samarbete med fakulteterna (Ansvarig: Ludde Edgren och Lotten Glans)
 • Nytt förslag till organisation för Lika villkor – är redan beslutat och träder i kraft 1 juli 2019, rektorsbeslut 2019/181 (Ansvarig: Victoria Sjöbom)
 • Se över arbetssätt och ansvar för dialog med kommunerna om bostäder för studenter och gästforskare (Ansvarig: Kent Sjöberg)
 • Ta fram förslag till organisering för administration och av genomförande av högskoleprovet (Ansvarig: Kent Sjöberg och Agneta Sundvisson)
 • Se över hur den interna kommunikationen inom förvaltningen ska gå till (Ansvarig: Kicki Strandh och Lotten Glans)

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu