SUSS samorganiseras med INFRA, STUA och UB

Spara favorit 21 okt oktober 2019

Förändringen träder i kraft den 1 jan 2020 och innebär att Avdelningen för student‐ och universitetsservice, SUSS, upphör samma datum.

Förvaltningschef Lotten Glans beslutade den 15 oktober att funktionerna Servicecenter och Bildkonferens samorganiseras med avdelningen för Infrastruktur, INFRA, och att funktionerna Tentamensamordning och Schemaadministration samorganiseras med avdelningen för Studieadministration, STUA. Det beslutades också att Pedagogiskt stöd, Centrala studievägledningen och Studenthälsan ska tillhöra Universitetsbiblioteket, UB.

Bakgrund

Den nya förvaltningsorganisationen trädde i kraft för ett år sedan med syftet att skapa bästa möjliga förutsättningar att nå universitetets övergripande mål, stärka gemensamma styrprocesser och bättre svara upp mot behovet av stöd. I anslutning till införandet av ny förvaltningsorganisation genomfördes en gränssnittsanalys. Utifrån den tog förvaltningens ledningsgrupp, FLG, fram en handlingsplan som man arbetat utifrån under hela innevarande år.  Ett antal av punkterna har handlat om var olika funktioner inom förvaltningen bäst hör hemma.

När det gäller SUSS så har flera av de arbetsuppgifter som i dag utförs inom funktionerna Servicecenter och Bildkonferens samröre och gränssnitt med funktioner inom infrastrukturavdelningen (INFRA). En samorganisering kan med stor sannolikhet göra uppdraget tydligare och leda till samordningsvinster.

De arbetsuppgifter som bedrivs inom funktionerna Tentamenssamordning och Schemaadministration har en naturlig hemvist i avdelningen för Studieadministration (STUA). Inom STUA finns verksamheter som Atlas och Ladok som kopplar mot de system som används av ovan nämnda funktioner och det finns samarbetsmöjligheter som är till nytta för verksamheten.

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsvariation, centrala studievägledningen och studenthälsan är pedagogiska verksamheter som har nära koppling till varandra och bör därför samorganiseras tillsammans med annan avdelning. Eftersom Universitetsbiblioteket har verksamhet kopplat till studentstöd samorganiseras de med dem.

Dialog och intervjuer med berörda medarbetare har pågått sedan i våras och riskbedömningar har genomförts före central samverkan och beslut. Berörda avdelningschefer har nu i uppdrag vidta de åtgärder som krävs för att genomföra samorganiseringen den 1 januari 2020.

Mer information

Om handlingsplan utifrån gränssnittsanalys 

Lägesrapport om hanterade frågor utifrån handlingsplanen och förändringar som trädde i kraft 1 juli

Beslutet hittar du i diariet under dnr MIUN 2019/1931.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu