Rapport från styrelsemöte den 26 september

Spara favorit 27 sep september 2018

På universitetsstyrelsens möte beslutades om process för rekrytering av ny prorektor för forskning, i övrigt gavs flera olika rapporter om exv. arbetet med revidering av arbetsordning, delårsrapport och riskanalysarbetet.

Mats Tinnsten kommer med stor sannolikhet utses av regeringen som ny rektor på Högskolan i Borås och Mittuniversitetet behöver därför utse en ny prorektor för forskning. Styrelsen beslutade om processen för detta arbete. Styrelsen utsåg en rekryteringsgrupp bestående av ordförande Peter Nygårds, vice ordförande Margareta Norell Bergendahl, rektor Anders Fällström, lärarledamoten Katarina L Gidlund, personalföreträdarna Per Bergman och Ummis Jonsson, samt studentkårernas ordförande Linus Theorell och Tobias Schelin. För transparens och öppenhet i processen kommer en samrådsgrupp att tillsättas som ska träffa den eller de kandidater som rekryteringsgruppen föreslår. Samrådsgruppen ska bestå av sex lärare (respektive fakultetsnämnd utser tre var), två studenter (respektive kår utser en var), två personalrepresentanter (respektive facklig organisation utser en person var) samt två personer inom teknisk-administrativ personal som utses av personalföreträdarna. Behörighetskrav för att vara prorektor är samma som för professor eller lektor. Med hänsyn till att rektor sitter i Sundsvall ska prorektor vara stationerad i Östersund. I övrigt ska rekryteringsgruppen ta fram en kravprofil.

Mats Tinnsten kommer redan den 1 oktober att på egen begäran entledigas från prorektorsuppdraget, då han tar ut repatrieringstid fram till årsskiftet. Styrelsen beslutade att Eva Dannetun utses till tf ställföreträdare för rektor tills en ny prorektor för forskning finns på plats. Mats Tinnstens övriga uppdrag (exv. chef för KOM/SAM, VD Miun Holding, ordförande i forskningsrådet) håller på att fördelas till andra personer och information om hur det blir informeras om vid ett senare tillfälle.

Styrelsemötet innehöll i övrigt flera olika rapporter, bl. a. delårsrapport, rapport om hur arbetet med riskanalys ska gå till och en analys effekterna av omlokaliseringen 2016. Rektor berättade om arbetet med att revidera arbetsordningen som startats. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu