Beslut om ny sammanhållen förvaltningsorganisation är nu fattat

Spara favorit 5 jul juli 2018

Rektor fattade idag beslut om en ny sammanhållen förvaltningsorganisation. Detta efter att en central förhandling enligt paragraf 14 i MBL genomförts under tisdagen. Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 november. Nu fortsätter arbetet med att skapa den nya organisationen.

Under tisdagen genomfördes den centrala förhandlingen enligt paragraf 14 i MBL om förslaget till en ny sammanhållen förvaltningsorganisation.

Förhandlingen avslutades i enighet. Det finns ingen kritik gentemot själva förslaget till förändring av organisation, däremot förde parterna ett resonemang kring processen. Det arbete som påbörjats för att stärka samverkan ska prioriteras under hösten och det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår som tidigare. Parterna är överens om att organisationsförändringen ska träda i kraft den 1 november 2018. Respektive chef ansvarar, som tidigare, för att kommunicera med sina medarbetare om vad organisationsförändringen innebär för den enskilde. 

Rektor har därefter fattat beslut enligt förslaget som innebär att en ny avdelning skapas för forsknings- och utbildningsstöd (FUS), att Antagningen går in under Avdelningen för Studieadministration och att CAMP och IT slås ihop och bildar den nya avdelningen Infrastruktur (INFRA) samt att Universitetsbiblioteket och Kommunikationsavdelningen flyttar in under förvaltningen.

Nu tar arbetet vid med att skapa den nya organisationen. Det som händer härnäst är följande:

  • Rekrytering av chefer för de nya avdelningarna FUS och Infrastruktur påbörjas direkt.

  • En genomförandeplan som enligt en tidslinje beskriver vad som administrativt behöver göras ska tas fram med hjälp av personal på ULS. Den blir klar direkt efter sommaren. De delar av arbetet som rör ändringar i administrativa system kommer att samordnas av Eva Rodin Svantesson. Som en del av genomförandeplanen kommer en handlingsplan att tas fram, med utgångspunkt från de risker som identifierades vid riskbedömningen av organisationsförändringen. I det arbetet deltar Mittuniversitetets huvudskyddsombud.

  • Arbetet med gränssnittsanalysen fortsätter och detta arbete kommer att ledas av Håkan Stenström . Gränssnittsanalysen kommer att involvera chefer, medarbetare både inom stöd- och kärnverksamheter samt studenter och kommer även att ta med de externa målgruppernas perspektiv.

Om du har frågor vänd dig till din närmaste chef eller ställ en fråga via formuläret på medarbetarportalen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu