Riskbedömningen ska säkra en god arbetsmiljö

Spara favorit 5 jun juni 2018

På fredag den 8 juni sker riskbedömningen om förslaget att inrätta ett sammanhållet verksamhetsstöd inom förvaltningen. Här berättar HR-chef Victoria Sjöbom om genomförandet av bedömningen.

Syftet med riskbedömningen är att bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall om förslaget genomförs och att planera in åtgärder för att kunna förebygga att de inträffar. Riskbedömningen ska handla om tiden efter att den föreslagna förändringen genomförts. I den ingår inte hantering av frågor som exempelvis bakgrund till förslaget, varför förslaget ser ut som det gör eller frågor som hör till nästa steg, det vill säga gränssnittsanalyserna.

Ledningen och ytterst rektor är ansvarig för riskbedömningen. De har gett HR-avdelningen i uppdrag att genomföra den utifrån sin specialistkompetens inom arbetsmiljöområdet.

– Enligt arbetsmiljöföreskrifterna är arbetsgivaren skyldig att genomföra en riskanalys inför förändringar som den nu föreslagna, förtydligar Victoria. 

– Det är alltså arbetsgivarens ansvar att bedöma riskerna, men personer som kan verksamheten och berörs av förändringen behöver medverka så att inga aspekter missas.

I den av ledningen tillsatta arbetsgruppen ingår utöver arbetsgivarrepresentanter och skyddsombud både arbetstagarorganisationerna, det vill säga ST och SACO, och fyra representanter för arbetstagarna. 

– Uppgiften för arbetsgruppen är att i förväg, innan beslut fattas, tillsammans tänka sig in i vilka risker som kan uppkomma och hur de kan åtgärdas. Risker kan vara bristfällig information eller oro kopplad till arbetsledning vid chefsbyte, exemplifierar Victoria.

– Åtgärderna ska dokumenteras i en handlingsplan som även ska ingå i en kommande genomförandeplan. I handlingsplanen ska bland annat framgå när åtgärder ska genomföras och vem som ansvarar. Om det finns åtgärder som kan göras direkt så ska de hanteras med en gång. Handlingsplanen ska också löpande följas upp och justeras tillsammans med fack och huvudskyddsombud. Om en risk som först identifierats inte uppstår så kan den tas bort eller om nya risker tillkommer så kan de läggas till i planen. 

Även om riskanalysen ska fokusera på tiden efter det att förändringen genomförts så ska andra funderingar inte tappas bort i processen.

Det är chefernas uppdrag att fånga upp oro, svara på frågor och ta synpunkter vidare till ledningen.

– Har du frågor och funderingar är det viktigt att du tar upp dem med din chef, understryker Victoria. 

Det finns också möjlighet att skicka in frågor via ett formulär här i medarbetarportalen.

Allt som på olika sätt kommer upp men inte hör hemma i riskanalysen och dess åtgärdsplan kommer att listas och tas vidare till ledningen för att bland annat kunna hanteras i nästa steg med gränssnittsanalyser. 

Mer information om genomförandet av riskanalysen

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu