GDPR – dataskyddsombud, arbetsgrupp och uppdaterat info-material

Spara favorit 7 maj maj 2018

Förvaltningschefen har utsett Emelie Holmlund till Mittuniversitetets dataskyddsombud och tillsatt en arbetsgrupp för det långsiktiga arbetet med dataskyddsförordningen. Det har även kommit en ny version av utbildnings- och informationsmaterialet för anställda.

Eftersom Mittuniversitetet är en myndighet så är vi skyldiga att utse ett formellt dataskyddsombud som bland annat ska övervaka efterlevnaden av den nya förordningen. Förvaltningschefen har utsett Emelie Holmlund vid ULS till universitetets dataskyddsombud från och med den 25 maj.

Det projekt som arbetar med genomförandet av dataskyddsförordningen vid Mittuniversitetet har slutdatum den 24 maj. Men vårt arbete med kraven i dataskyddsförordningen slutar inte i och med att den börjar tillämpas utan är kontinuerligt och långsiktigt. För att detta arbete ska bli effektivt och praktiskt genomförbart har förvaltningschefen tillsatt en arbetsgrupp där följande funktioner ska vara representerade: arkiv, informationssäkerhet, IT och juridik, till gruppen ska även en kommunikatör knytas. Dataskyddsombudet ska ha en rådgivande roll i arbetsgruppen men inte delta vid interna ställningstaganden.

Det tidigare publicerade informations- och utbildningsmaterialet har omarbetats något avseende forskning. Detta då regeringen valde att inte införa någon forskningsdatalag utan enbart justerar i befintlig lagstiftning förutom att införa den mer generella dataskyddslagen.

Materialet om GDPR är sammanställt utifrån ett lärosätesperspektiv. Det är tänkt att ge en grundkunskap kring förordningen och tydliggöra vad som gäller för det dagliga arbetet. I materialet finns även, som bilaga, de checklistor som tagits fram som vägledning för vilket innehåll som behöver finnas med i den information som enligt dataskyddsförordningen ska ges när personuppgifter samlas in. 

Utbildnings- och informationsmaterialet håller på att översättas till engelska vilket väntas bli klart i mitten av maj.

Utbildnings- och informationsmaterial angående dataskyddsförordningen (version 2) (pdf)Lyssna

Sidan Personuppgiftshantering under Stöd och service är uppdaterad med bland annat en sammanfattning av de krav som universitetet ska uppfylla.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu