En sammanhållen stärkt förvaltningsorganisation föreslås

Spara favorit 25 maj maj 2018

Denna förändring av verksamheten föreslås genomföras den 1 oktober. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar att nå universitetets övergripande mål, stärka gemensamma styrprocesser och bättre än i nuläget svara upp mot behovet av stöd.

Universitetsledningen ser det som viktigt att inom stödverksamheten identifiera hur man kan nå synergieffekter, öka samarbetet och höja kompetensnivån, liksom att skapa förvaltningsenheter som kan arbeta mer strategiskt och utvecklande. Genom att minska antalet organisatoriska- och budgetmässiga gränser bedöms möjligheten till tätt samarbete kunna öka. En gemensam central stödstruktur föreslås därför skapas.

Förslaget är att inom förvaltningen inrätta en gemensam avdelning för forsknings- och utbildningsstöd, dit den nuvarande verksamheten inom Samverkansavdelningen, de delar av Avdelningen för utbildningsnära tjänster som ansvarar för pedagogiskt stöd och utveckling inom Universitetsbiblioteket samt International Office inom Student- och universitetsservice flyttas. Dessutom utökas avdelningen till att innefatta stöd till uppdragsutbildning och stöd till forskningsfinansiering. Detta följer huvuddragen i det första förslaget i den i februari färdigställda FUS-utredningen (utredningen om forsknings- och utbildningsstöd – MIUN 2017/1326) i den bemärkelsen att verksamheten i förslaget flyttas in i en gemensam avdelning under universitetsförvaltningen. Dock skapas inga underavdelningar i det här skedet.

Behovet av ett sammanhållet stöd, där olika delar av stödverksamheten samarbetar tätt och arbetar över gränser, finns också inom andra delar av organisationen. Tidigare tydliga gränser förflyttas eller suddas allt mer ut eftersom verksamheten utvecklas. Service inom IT, teknik och lokaler har fått allt fler beröringspunkter. De senaste årens utveckling visar att dessa områden har vissa frågor som i allt högre grad överlappar varandra. Utifrån möjligheten till långsiktigt strategiskt arbete, utveckling och synergieffekter föreslås en Avdelning för infrastruktur, dit den nuvarande verksamheten inom IT-avdelningen och Campusservice flyttas.  

Det föreslås även att flytta Kommunikationsavdelningen och Universitetsbiblioteket till att vara avdelningar inom förvaltningen. Det tar bort organisatoriska gränser och underlättar synergigivande samarbeten om de också ingår i den gemensamma centrala stödorganisationen. Vidare uppgår Antagningsavdelningen i Avdelningen för studieadministration. Chef för avdelningen för infrastruktur respektive för FUS ska rekryteras.

Organisationsskiss (pdf)Lyssna

Alla förändringar föreslås ske den 1 oktober, detta eftersom skapandet av FUS i sig påverkar flera avdelningar. Alla medarbetare följer med sina arbetsuppgifter in i den nya organisationen, de arbetsuppgifter som utförs den 30 september ska fortsätta utföras den 1 oktober.

I förändringsprocessen, när det föreslagna beslutet är taget, ingår att se över gränssnitten mellan olika avdelningar och funktioner. Formen för gränssnittsanalysen kommer att tas fram och arbetet kommer att i huvudsak ske inom den nya organisationen efter den 1 oktober och kommer att involvera medarbetare, chefer, användare (ex lärare och studenter) och ledningen. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan där aktiviteter som ska göras i denna analys ska presenteras. Några exempel på vad som behöver tas upp i denna analys är gällande FUS de perspektiv som inte var med i utredningen (ex studentperspektivet och externa relationer) samt gällande Infrastruktur teknikstödet i undervisningen.

Närmast ska bland annat samverkan och riskanalys av den föreslagna förändringen genomföras med sikte på att rektor ska kunna fatta beslut om organisationsförändringen den 26 juni. Det som kommer fram i samband med riskanalysen tas med in i arbetet med gränssnittsanalyser. Under juni kommer även en grov genomförandeplan arbetas fram som är tänkt att fastställas i form av ett projektdirektiv i augusti.

Du kan följa förändringsarbetet via samlingssidan för detta, här i medarbetarportalen

Där kan du också skicka in dina frågor och synpunkter gällande förändringen. Du kan också lämna synpunkter via din chef och via de fackliga ombuden i våra samverkansforum (APT, LSG, CSG). Ledningen kommer att ge svar på inkomna frågor dels på samlingssidan, dels i nästa ledningspodd som planeras utkomma vecka 24.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu