Tre nya ämneskluster kvalitetsgranskas inom Treklövern

Spara favorit 2 mar mars 2018

Först ut i 2018 års kvalitetsgranskningar är ämnena informatik, arkiv- och informationsvetenskap, ekonomi, företagsekonomi, nationalekonomi, journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap.

Ämnena är indelade i tre ämneskluster och närmast arbetar respektive ämne vidare med sina självvärdering. I maj är det dags för platsbesök och bedömargruppernas rapporter väntas i september.

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern.

I utvärderingsmodellen grupperas utbildningar med liknande innehåll i kluster. Utbildningarna i ett kluster granskas av en bedömargrupp med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.

Nu är det dags för nästa omgång utbildningar att utvärderas. Det är kluster nummer ett, sex och sju med utbildningar mot examina i informatik, arkiv- och informationsvetenskap (kluster sex), ekonomi,företagsekonomi, nationalekonomi (kluster ett), samt journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap (kluster sju) som berörs vid Mittuniversitetet.

Självvärderingar och platsbesök

I januari och februari har respektive bedömargrupper för kluster ett, sex och sju haft uppstartsträffar tillsammans med utbildningsansvariga för berörda utbildningar. Under våren arbetar klustren med självvärderingar, som tillsammans med drygt hundratalet självständiga studentarbeten är grunden för granskningsarbetet. De kompletteras av intervjuer med lärare och studenter vid platsbesök eller Skype-möten i maj. I september kommer bedömargruppernas slutrapporter.

– Det blir ett tillfälle för respektive lärosäte att samla in de goda exemplen på hur de arbetar med bland annat att säkerställa studentens lärande och hur akademi och näringsliv gemensamt kan producera ny kunskap. Jag tror också att vi kommer ett steg framåt i vad jämställdhetsintegrering betyder i praktiken. Det ser jag fram emot, säger Kajsa Falasca, utvärderingsansvarig för kluster sju och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Gemensam sak för ett bra kvalitetsarbete

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen.

För mer information om respektive klusters arbete, kontakta:

  • Informatik, arkiv- och informationsvetenskap, Christina Nyström, 010-142 83 88, christina.amcoff.nystrom@miun.se
  • Journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, Kajsa Falasca, 010-142 84 08, kajsa.falasca@miun.se
  • Ekonomi, företagsekonomi, nationalekonomi, Heléne Lundberg, 010-142 85 71, helene.lundberg@miun.se
Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu