Plan klar för IT-relaterad verksamhetsutveckling 2018

Spara favorit 14 feb februari 2018

Nu är beslut fattat om övergripande prioritering och plan av IT-utveckling för 2018.

Sedan hösten 2017 finns, vid Mittuniversitetet, en IT-beredning med uppdrag att utifrån en helhetssyn, prioritera och driva vårt arbete med IT-relaterad verksamhetsutveckling. I beredningen ingår representanter från respektive fakultet, IT, förvaltningen samt kommunikation/samverkan och biblioteket.

Under hösten genomfördes insamling av behov kopplade till förvaltning och utveckling av våra system. Genom dialoger mellan systemansvariga på förvaltningssidan samt på IT-avdelningen har respektive systems behov formulerats i systemens förvaltningsplaner. En summering och aggregering utav de enskilda systemens behov, samt behov kopplade till nyutveckling har beretts i en projektkatalog för 2018. Detta har matchats mot de resurser som finns, för att skapa goda förutsättningar att möta och tillgodose behoven. Planen och prioriteringarna kommer att utgöra underlag för planering och uppföljning, och principerna ska vara vägledande om ytterligare prioriteringar måste göras.

Den största insatsen, både utifrån verksamhets samt IT-avdelningens resursbehov, är Ladok 3. Införandet är planerat till vecka 46, och två konsulter samt en intern resurs är dedikerade projektet. Då Ladok 3 bedrivs som ett separat projekt sedan 2014 har det inte ingått som underlag till beredningen. Däremot är det prioriterat utifrån de övergripande principerna. 

Övergripande plan – projektkatalog för förvaltning och utveckling 2018.Lyssna

Principerna för prioritering är:

  1. Behov som är kopplade till Ladok3
  2. Undervisande personal och studenters behov
  3. Behov som finns i förvaltningsplaner (förvaltning och utveckling)

Förvaltningschef Håkan Stenström summerar IT-beredningens arbete så här långt:
– Vi har nu, genom en transparent och öppen process, en övergripande bild av de behov och förväntningar som finns. Det skapar i sin tur bättre förutsättningar för planering och uppföljning. Under 2018 kommer arbetet att utvecklas och förbättras ytterligare genom att vi bland annat börjar jobba enligt den nya projektmodellen.

Här finns information IT-beredningens sammansättning och uppdrag, samt underlag för beslut.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu