Årsredovisning och budgetunderlag beslutade av universitetsstyrelsen

Spara favorit 20 feb februari 2018

Universitetsstyrelsen fastställde såväl årsredovisningen för 2017 som budgetunderlaget för 2019-2021 vid sitt sammanträde 20 februari.

I såväl årsredovisning som budgetunderlag konstateras att lärosätet har kapacitet för nya utbildningar med utökade anslag, samt att det också finns kapacitet och vilja att axla ett utökat utbildningsuppdrag.

I budgetunderlaget lyfts bland annat ambitionen att Mittuniversitetet görs till en nationell testbädd för att utveckla flexiblare distributionsformer och pedagogik för vidareutbildning och kompetensutveckling. 

När det gäller forskningsverksamheten yrkas på ökade basanslag på 100 miljoner kronor samt ökade årliga anslag till innovationskontoret Fyrklövern på minst 20 miljoner kronor.

Årsredovisningen kommer att publiceras på hemsidan, i sin helhet, när den är justerad av hela universitetsstyrelsen.

Internrevisionens granskningar
Universitetsstyrelsen godkände internrevisionens rapporter för 2017. Man fastställde också den interna revisionsplanen för 2018 som kommer att omfatta granskningar av processen för riskhantering, lagring av forskningsinformation samt behörighetshantering.

Styrelsen informerades också om att nuvarande internrevisor Emelie Holmlund går vidare till andra arbetsuppgifter inom universitetet under 2018. Rekryteringsprocessen kring ny internrevisor har inletts.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade också att nästa möte sker i form av ett styrelseinternat i Skellefteå, en progressiv kommun utanför vår region med intressanta etableringar på gång där styrelsens fokus kommer att ligga på vilken roll ett universitet spelar i de sammanhangen. I samband med internatet ska styrelsen också diskutera och fatta beslut kring vision och strategi. 

Precis som vid tidigare styrelsemöten gavs tillfälle till studiebesök i verksamheten och den här gången fick styrelsen stifta bekantskap med Mittuniversitetets nya risk- och krislabb vid RCR.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu