Mittuniversitetets nya kvalitetssystem fastställt

Spara favorit 4 dec december 2018

Syftet med kvalitetssystemet är att skapa och tydliggöra struktur och systematik för universitetets arbetssätt och processer för utbildning. Därigenom blir systemet ett stöd i kvalitetsarbetet.

Rektor beslutade den 4 december att fastställa styrdokumentet Kvalitetssystem för utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Det nya systemet har utarbetats i nära dialog med verksamheten.

Viktiga utgångspunkter i arbetet med förslaget har varit Mittuniversitetets Ramverk för kvalitetsarbete, en analys av andra kvalitetssystem i sektorn, de tio ESG-kriterierna (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) och UKÄ:s bedömningskriterier för utvärdering av lärosätenas kvalitetsarbete. Kvalitetssystemet omfattar samtliga områden och kriterier som ingår i dessa sammanhang.

– I huvudsak sammanfattar kvalitetssystemet det kvalitetsarbete som vi gör redan idag. Men det innehåller även några nya delar som anknyter till UKÄ:s nya nationella kvalitetssystem, säger Håkan Wiklund, samordnare för kvalitetsfrågor.

– I de nya delarna ingår framför allt att vi framöver ska genomföra samlade och återkommande uppföljningar av det universitetsövergripande arbetet med arbetsliv och samverkan samt av studenternas och doktorandernas möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation. De nya delarna kommer att implementeras inom de närmaste åren.

Kvalitetskultur

Vårt kvalitetsarbete utgår ifrån de etablerade akademiska värden och arbetsformer som sedan länge är naturliga inslag i den kvalitetskultur som präglar verksamheten. Denna kvalitetskultur kännetecknas av ständig förbättring och förnyelse driven av medarbetare och studenter. Mittuniversitetets strategi 2019–2023Lyssna beskriver de värderingar som är vägledande för kvalitetsarbetet.

UKÄ-granskningar

Vid beslutsmötet den 4 december fastställde rektor även en Handläggningsordning för UKÄ-granskningar vid Mittuniversitetet. Den ersätter den tidigare handläggningsordningen med dnr. MIUN 2014/30.

UKÄ kommer år 2021–2022 utvärdera Mittuniversitetets kvalitetssäkringsarbete.

De fastställda styrdokumenten

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu