Mittuniversitetet JO-anmält

Spara favorit 19 dec december 2018

Nio medarbetare vid Avdelningen för socialt arbete har anmält Mittuniversitetets ledning till Justitieombudsmannen, JO, och Justitiekanslern, JK. Detta bland annat mot bakgrund av beslutet om nollantagning till socionomprogrammet våren 2017.

Medarbetarna kritiserar också universitetsledningens beslut att anmäla en professor till Statens ansvarsnämnd. Med anledning av detta vill universitetsledningen lämna följande kommentar:

Situationen på avdelningen är och har under lång tid varit komplex och det är mycket tråkigt att delar av medarbetarna valt att lämna in en JO-anmälan. Ledningen har förståelse för att de åtgärder som vidtagits vid avdelningen skapar oro i delar av organisationen och att det kan leda till en pressad situation. I det stora hela har avdelningen hanterat detta mycket professionellt, både gentemot studenter och i andra uppdrag.

I och med den anmälan som skickats in till Justitieombudsmannen så avvaktar Mittuniversitetet eventuella åtgärder från JO. I anmälan till JO antyds att Mittuniversitetets beslut i de aktuella ärendena skulle vara ett led i ”en kampanj” riktad mot en eller flera medarbetare vid avdelningen. Detta tillbakavisas. Anmälan innehåller också ett antal påståenden som är felaktiga och som kommer att bestridas om JO väljer att ta sig an ärendet. När ett eventuellt besked från JO kan väntas är oklart i nuläget.

Beslutet att anmäla en professor, samt utreda ytterligare en medarbetare, fattades mot bakgrund av de grova anklagelser som en annan anställd riktade mot dessa personer. Av integritetsskäl är det inte aktuellt att redogöra för detaljer kring de anklagelser som nått universitetsledningen.

När det gäller anmälan till Statens ansvarsnämnd gäller följande: ansvarsnämnden konstaterar bland annat att ord står mot ord i tvisten och nämnden väljer att inte inleda ett förfarande om avsked utan lämnar över ärendet till Mittuniversitetet för att eventuellt inleda ett förfarande om uppsägning av personliga skäl. Universitetsledningen bedömer de anklagelser som inkommit som trovärdiga och kommer inom kort att avgöra hur ärendet ska hanteras framgent.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu