Nominera en yngre forskare till Kungl. Skytteanska Samfundets pris

Spara favorit 18 dec december 2018

Till professorer och prefekter. Nominera en yngre forskare. Styrelsen för Skytteanska Samfundet har beslutat att år 2019 utdela ett pris till den mest välförtjänta yngre forskaren vid Mittuniversitetet. Du inbjuds att inkomma med ett motiverat förslag innan den 15 januari 2019.

Kungl. Skytteanska Samfundet är en vetenskaplig akademi med säte i Umeå. Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling.

Samfundet fyller sin uppgift genom att ge ut böcker och skrifter, utdela priser och stipendier, anordna föredrag och föreläsningar i vetenskapliga ämnen, stödja utgivning av framstående vetenskapliga verk samt också på andra sätt stödja vetenskaplig forskning, särskilt sådan som är av norrländskt intresse. En utförligare presentation av Samfundet finns på hemsidan: www.skytteanskasamfundet.se. Styrelsen för Skytteanska Samfundet har beslutat att år 2019 utdela ett pris till den mest välförtjänta yngre forskaren vid Mittuniversitetet. Prissumman är 40.000 kronor och priset kommer att utdelas vid Mittuniversitetets högtidsdag.

Syftet med priset är bl a

att        stimulera verksamheten vid Mittuniversitetet

att        uppmuntra framstående yngre forskare till fortsatt forskningsverksamhet

att        förstärka kontakterna mellan Skytteanska samfundet och Mittuniversitetet

Behöriga: Priset delas ut till en skicklig yngre forskare, som befinner sig tidigt i karriären, helst inte mer än 5 år efter avlagd doktorsexamen, och som är anställd vid Mittuniversitetet. Vid bedömning av skickligheten skall särskild hänsyn tas till den vetenskapliga kapacitetsutvecklingen under den senaste femårsperioden. Ingen kan få Samfundets pris mer än en gång. En lista på tidigare pristagare finns på Samfundets hemsida.
 
Du inbjuds att inkomma med ett motiverat förslag till Skytteanska samfundets styrelse senast den 15 januari 2019. Förslaget kan skickas till Samfundets Preses Lars-Erik Edlund, institutionen för språkstudier, Umeå universitet (lars-erik.edlund@umu.se)  eller till sekreteraren Ulf Wiberg, Skytteanska Samfundet, Humanisthuset, 901 87  Umeå (skytteanska@adm.umu.se), vilka också tar emot frågor. Förslaget skall åtföljas av en inte alltför kort motivering och ett CV. Följande punkter bör finnas med: publikationer, extern finansiering, samverkansuppdrag, nationella och internationella forskningsnätverk samt övriga uppdrag som ex vis review-uppdrag och handledning.

OBS!  Inget hindrar att en person nomineras flera gånger.Tidigare förslag måste dock aktualiseras. Förslaget bör givetvis inte diskuteras med den föreslagne och inte heller ges offentlighet.

Styrelsen för Skytteanska Samfundet kommer att utse pristagaren under våren 2019 sedan en av styrelsen utsedd beredningsnämnd behandlat inkomna förslag och lämnat sin rekommendation till styrelsen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu