Arbetsgivardeklaration på individnivå ersätter årlig kontrolluppgift

Spara favorit 4 dec december 2018

Från och med den 1 januari 2019 gäller Skatteverkets nya regler för arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter. Förändringen innebär att arbetsgivaren ska redovisa utbetalda ersättningar, förmåner och skatteavdrag per individ varje månad.

I och med att redovisningen sker månadsvis kommer den årliga kontrolluppgiften till Skatteverket att utgå.

När den avdragna skatten har redovisats för individen till Skatteverket kan den inte betalas tillbaka till arbetsgivaren. Detta innebär att vid uppkomna löneskulder kommer bruttobeloppet att faktureras betalningsmottagaren/medarbetaren.

De uppgifter som arbetsgivaren redovisat till Skatteverket från och med januari 2019 kommer betalningsmottagare att kunna se på Skatteverkets nya e-tjänst på ”Mina sidor”.

Rapportering av lönehändelser
Det är nu av ännu större vikt att varje medarbetare rapporterar eventuell frånvaro och tillägg till aktuell lönemånad för att rätt lön, rätt avdrag och rätt skatteavdrag kan göras. Om löneskuld uppstår blir konsekvensen att reglering av skatt inte kan göras av arbetsgivaren.

Attestering av lönehändelser
Attestering av inrapporterade lönehändelser ska ske enligt de tidplaner som finns. Tidplaner för 2019 kommer att läggas ut på Portalen i december. Om attestering inte görs i tid kan det innebära att felaktig lön betalas ut och skuld uppstår. Konsekvensen kan till exempel bli att ett felaktigt skatteavdrag görs som inte kan återbetalas. Medarbetaren måste då själv begära omprövning av inkomstdeklarationen hos Skatteverket.

Reglering efterföljande månad
Om en betalningsmottagare har fått för mycket utbetald lön kommer detta att regleras genom att kommande utbetalning/utbetalningar minskas. Ett exempel på detta kan vara om betalningsmottagaren har fått en hel månadslön utbetald trots att personen varit sjukskriven.

Reglering genom återkrav
Om det inte finns möjlighet att reglera en löneskuld genom att minska en senare månads löneutbetalning kan återkrav ske, det vill säga att man kräver den anställde på det för mycket utbetalda bruttobeloppet (nettobeloppet som personen fått utbetalt och det skatteavdrag som gjorts och redovisats till Skatteverket).

Anledningen till att återkravet beräknas på bruttobelopp är att Skatteverket inte har någon laglig möjlighet att återbetala ett preliminärskatteavdrag till arbetsgivaren efter det att beloppet har dragits av och redovisats till Skatteverket.

Om den anställde redan har beskattats för det felaktigt utbetalade beloppet måste den anställde själv begära omprövning hos Skatteverket av sin inkomstdeklaration för det år utbetalningen skedde.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu