Om samverkansavtalet med Östersunds kommun

Spara favorit 1 nov november 2018

Det nyligen undertecknade samverkansavtalet med Östersunds kommun för åren 2019-2022 innehåller en del förändringar jämfört med tidigare samverkansavtal. Huvuddragen i dessa förändringar har centrumbildningarna i Östersund informerats om vid ett möte i slutet av september.

Samverkansavtalet och de avtalsansvariga (rektor och kommundirektör) får, från och med 2019, ett tydligare årshjul att arbeta efter för sina möten:

-        Vid mötet i januari/februari hålls en avstämning för att utvärdera insatser från året dessförinnan (den första uppföljningen av det nya avtalet genomförs alltså i början av 2020)

-        Vid mötet i maj/juni presenteras förslag till större projekt inom samverkansavtalet för nästkommande år

-        Vid mötet i september fattas beslut inför kommande år kring stora projekt

-        Vid mötet i november fattas beslut inför kommande år kring mindre projekt

En nyhet är också att Östersunds kommun kan initiera idéer till projekt som sedan skulle kunna generera i projekt som våra forskare söker medel för. Generellt sett vill såväl kommunen som Mittuniversitetet gärna att medlen som avsatts i samverkansavtalet används som medfinansiering i exempelvis EU-projekt eller andra projekt för att ”växla upp” pengarna, säger Mats Tinnsten.

Avtalet ger möjlighet att söka medel till fleråriga projekt vilket i sådana fall innebär att pengarna intecknas för kommande år. I det nya avtalet har varje forskningscentrum, RCR, ETOUR, Sports Tech och NVC, tilldelats 750 000 + 750 000 kronor per år i en grundpott. Resterande medel är möjliga att söka genom att presentera projektidéer som sedan styrgruppen beslutar kring. Ansökningar inför 2019 ska vara inkomna till Niklas Bergman senast 16 november inför styrgruppens beslutsmöte 30 november.

Det är viktigt att påpeka att medlen också kan sökas av forskare utanför centrumbildningarna om det finns idéer som inte är direkt knutna till något forskningscentrum. I dessa fall fungerar Robert Pettersson som diskussionspartner om man behöver bolla idéer. I och med att det nya avtalet kom till stånd tämligen sent så har vi så klart hamnat sent i processen inför 2019, vilket vi bara kan beklaga. Till nästa år hamnar vi rätt i vår tidsplan, vilket kommer att underlätta arbetet, säger Mats Tinnsten.

Här finns mer information om det nya samverkansavtalet: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/samverkan-med-ostersunds-kommun/

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu