Treklöverns tredje utvärderingsrapport är klar

Spara favorit 7 jun juni 2017

Den 22 maj kom Treklöverutvärderingens tredje och sista pilotrapport där ämnena arkeologi, historia och religionsvetenskap utvärderats.

Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har på eget initiativ och gemensamt genomfört granskningar av egna utbildningars kvalitet. Och bedömargruppen ser såväl starka sidor som svagheter som behöver åtgärdas.

Tomas Berglund är avdelningschef vid avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet, där ämnena historia och religionsvetenskap ingår. Han tror att det nya utvärderingssystemet kommer att bli ett bättre instrument för kvalitetsutveckling av högre utbildning i landet än vad det gamla systemet var.

- Att ha fått möjlighet att delta med två huvudområden i den här pilotomgången har varit ovärderligt. Frågor om kvalitet och rättssäkerhet i utbildningarna är viktiga fokusområden i det dagliga arbetet, säger Tomas Berglund.

Utvärderarna pekar bland annat på ett problem som avdelningen brottats med under en längre tid och som handlar om att säkerställa studentinflytandet.

- Med ett utbildningsutbud som domineras av nätbaserade kurser har det varit och är en stor utmaning att säkerställa studentinflytandet. Rapporten ger oss tydliga rekommendationer att fortsätta arbetet med att få studenterna att engagera sig också i detta viktiga arbete.

Slutrapporterna innehåller bedömningar och förslag till åtgärder för respektive ämne. De innehåller rekommendationer kring vad bedömargrupperna anser kan, bör och måste åtgärdas inom utbildningarna. Senast tolv månader efter att slutrapporten har fastställts ska åtgärderna genomföras.

Bland styrkorna ser bedömargruppen att de tre bedömda huvudområdena är forskningsmässigt starka med väl fungerande kollegier. Religion och historia arbetar på ett ambitiöst sätt med att i undervisningen fokusera på studenters lärande. Det gäller både utformandet av kurser, val av litteratur och koppling till förväntade studieresultat.

Bedömargruppen menar också att det behövs en tydligare kunskap i de tre ämnena om utbildningarnas användbarhet för studenter och samhället. Med tanke på att det är svårt att locka studenter till utbildningar inom de tre ämnena kan det vara värdefullt lyfta fram studenters möjlighet till fortsatt karriär.

Rapporterna från varje utbildningsutvärdering finns tillgängliga för både medarbetare och studenter vid Mittuniversitetet. En sammanfattning av rapporterna kommer dessutom att läggas ut på berörda utbildningars utbildningssidor för att visa presumtiva studenter det kvalitetsarbete som genomförs på utbildningen.

Läs utbildningsutvärderingarna här!

Våren 2016 startade den första omgången av utvärderingar inom det nya gemensamma utvärderingssystemet mellan Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Förutom klustren statsvetenskap med mera och kemiteknik med mera, utvärderas också historia och religionskunskap. Det gemensamma utvärderingssystemet införs för att stärka utbildningskvaliteten och ersätter den kontroll som tidigare genomförts av Universitetetskanslerämbetet, UKÄ.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu