Återkoppling från Rektors inspirationsdagar och fortsatt arbete med Mittuniversitetets vision och strategi

Spara favorit 17 okt oktober 2017

Alla medarbetare är välkomna att medverka i det fortsatta arbetet med Mittuniversitetets vision och strategi. Ta del av sammanställningen från rektors inspirationsdagar och det fortsatta arbetet!

På Rektors inspirationsdagar den 24 och 25 augusti deltog nära 300 personer. Förutom att lyssna till två inspirationsföreläsningar om kreativitet och digitalisering, var det ett aktivt deltagande i olika workshops i syfte att ge input till det kommande strategiarbetet. Workshopdeltagarna diskuterade våra tillgångar, visionsformuleringar och nya strategier, samhällsutmaningar och nuvarande strategier. Ta del av sammanställningen genom att ladda ner pdf-dokumentet via rutan på denna sida!

Process för strategiarbetet

Arbetet med att formulera en vision och strategi för Mittuniversitetet för åren 2019–2023 kommer nu att fortsätta. Arbetet ska kännetecknas av nytänkande och vara inkluderande samt genomföras med brett deltagande och engagemang. Det kommer att involvera allt från vår styrelse till studenter och medarbetare. Strategiarbetet kommer att gå att följa via en särskild webbsida där information löpande kommer att läggas ut. Sidan lanseras i slutet av denna vecka eller i början av nästa.

Organisation

Uppdragsgivare, tillika styrgrupp för strategiarbetet, är rektor Anders Fällström, prorektor Mats Tinnsten samt universitetsstrateg Anna-Lena Perdahl. En projektgrupp har ansvar för det operativa arbetet med att samla in och sammanställa material. En referensgrupp kommer att få i uppdrag att bearbeta, analysera och forma materialet. Referensgruppen kommer att bestå av 17 personer: 6 från respektive fakultet samt 5 personer från Biblioteket, Förvaltningen samt Kommunikation och Samverkan. På fakulteterna är representationen enlig följande: en person från varje råd (grundutbildningsråd, forskarutbildningsråd, anställningsråd) samt en person från fakultetsnämnden, en person från kansliet och en person som representerar ämnesföreträdarna. Information kommer så snart det är klart vilka medarbetare som ska ingå.

Workshops med olika teman

Under arbetets gång kommer tre öppna workshops att hållas där alla medarbetare är välkomna. Varje workshop kommer att genomföras på båda orter och personer från styrgruppen kommer att delta. Varje workshop kommer att ha ett eller flera teman. Dessa teman berör och skär genom hela verksamheten (utbildning, forskning, förvaltning). Syftet är att vi, tillsammans, ska ta fram en gemensam vision och strategi för hela verksamheten. Temana har definierats av styrgruppen utifrån dels vad som kom fram under Rektors inspirationsdagar, dels utifrån styrelsens önskemål och dels utifrån vad som kom fram i arbetet Miun 2025. Dessa teman är: internationalisering och mobilitet, samverkan, profilering, digitalisering, kvalitet, den goda arbetsgivaren/den goda arbetsmiljön. På varje workshop kommer det finnas möjlighet att ta upp saker som inte rör temat.

Den första workshopen kommer att hållas innan jul, datum och inbjudan kommer inom kort.

Mittuniversitetets vision och strategi 2019–2023

Strategiarbetet kommer att leda fram till en vision och strategi för Mittuniversitetet för åren 2019–2023. Den ska skapa goda förutsättningar för verksamheten att omsätta ord till handling genom att tydligt peka ut riktning och vägleda.

Tidsplan

Den första workshopen kommer att hållas innan jul, troligen i november. Workshop nummer två och tre hålls i januari och februari. Efter varje workshop samlas referensgruppen för att bearbeta återkopplingen från workshopdeltagarna. Chefsforum, RLG och styrelsen kommer att hållas uppdaterade under hela processen. Vid styrelsemötet i maj fattas formellt beslut. Innan beslut kommer ett utkast att remissas enligt de rutiner vi har för remisser. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu