Trakasserier

Spara favorit 14 jun juni 2019

Disciplinära åtgärder kan även vara aktuella om en student utsätter en annan student eller en medarbetare vid universitetet för trakasserier som utgår från någon av diskrimineringsgrunderna nedan.

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Sexuell läggning
  • Funktionshinder
  • Ålder