Särskilt om information vid examination

Spara favorit

Det är inte ovanligt att studenter känner osäkerhet inför vilka regler som gäller för en examination. Det är speciellt vanligt vid hemtentamen och andra hemuppgifter, men även vid salstentamina kan oklarheter förekomma.  

Det är nödvändigt att skriftliga instruktioner lämnas inför examinationen. Helst bör instruktionerna lämnas på samma dokument som skrivningsfrågorna då det så sätt inte går att ifrågasätta att studenten har tagit del av dem. Instruktionerna bör åtminstone innehålla vilka hjälpmedel som är tillåtna (vid salstentamen), i vilken utsträckning det är tillåtet att samarbeta och en påminnelse om att det inte är tillåtet att återge en annan författares text utan att ange källan. 

Det måste tydligt framgå av informationen vilka hjälpmedel som är tillåtna. Det kan vara fråga om läroböcker, föreläsningsanteckningar, miniräknare m.m. Det väsentliga är att studenterna får klara besked om vilka hjälpmedel de har rätt att använda sig av, vilket även är till hjälp för eventuella tentamensvakter. 

Det förekommer ofta att tentamensinstruktionen anger att tentamen är individuell. Samtidigt får studenterna ibland muntlig information om att ”visst” samarbete är tillåtet. Det har vid flera tillfällen inträffat att studenter under sådana omständigheter lämnat in likalydande eller ytterst snarlika svar. Informationen måste tydligt ange att det inte är tillåtet att lämna in likalydande svar. Det måste också skriftligen klargöras vad som avses med att ”visst” samarbete är tillåtet. 

Reglerna om citat och källhänvisningar har vållat osäkerhet i flera fall. Även om det för många kan upplevas som en självklarhet hur man ska förhålla sig till dessa regler är det inte lika självklart för alla. Som tidigare nämnts är det inte möjligt att besluta om disciplinära påföljder på den grunden att studenten borde ha känt till reglerna. Av informationen måste därför tydligt framgå vilka regler som gäller för citat och källhänvisningar.